Bestyrelsesmøder - Lykkestrup Strand Grundejerforening

Gå til indhold

Bestyrelsesmøder


Lykkestrup Strand

Sælvig             Samsø
                                                                              Samsø 23 marts 2021
                                             


Indkaldelse til bestyrelsesmøde                                                     


Fredag d 7. maj kl. 10

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Opdatering af sidste møde

3. Badebro

4. Affaldssortering.

5. Evt. Generalforsamling. (corona pas og mundbind)
Med venlig hilsen


Bertha Lund

Referat fra Bestyrelsemøde d. 7/5-21 Hos Bertha kl. 10-
Mødt var Bertha-Tommy-Inge-Anette-Lisbeth.
Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidst.
2. Opdatering!! Bertha har aftalt med Carsten at han slår græsset hver 10. dag.
Vejene er tjekket og repareret.
Ang. regnskab - der er kun 2 der mangler at betale kontingent, saldo 1/5-21 - 139 820,00 kr.
Der bliver sendt invitation ud d. 8/5- til generalforsamling, grundet gældende restriktioner afholdes den på vores fællesareal. ( medlemmerne medbringer selv stol/ tæpper, vi er vært ved en øl og sodavand) Bertha vil spørge Per O, om han vil komme og informere om kloakeringen.
3. Tommy kontakter badebro udvalget, når det er tid for opsætning.
4. Bertha har deltaget i virtuel møde ang. affaldsorteringen, der er ikke besluttet noget endnu.
5. Evt. Vi har fået en henvendelse fra Jens Hedegaard ang. “stranden” nord for havnen, bestyrelse vil kikke på “ problemet” ( betonaffald og jern)
Bertha informere Perlen om at vi holder Generalforsamling på vores fællesareal, da vi pga. corona alligevel ikke må samles indendørs .
Vi ses pinselørdag på fællesarealet.
Hilsen Lisbeth
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig             Samsø
                                                                              Samsø 14 marts 2021
                                             


Indkaldelse til bestyrelsesmøde                                                     


Mandag d 29. marts kl. 10,00  til  ca.kl. 11,30

Sted:    Lisbeth Sørensen   Strandparken 7Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.

3. Fællesareal og strand

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder skal vi tale om hvordan vores generalforsamling skal foregå ???
           Drøftelse at kommunes nye affaldsplan.Med venlig hilsen


Bertha Lund
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bestyrelsemøde d. 29 marts 21 kl. 10 hos Lisbeth

Referat:

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Økonomi 134 000,00 kr. Inge havde det færdige regnskab, det blev gennemgået. medlemmer 104, kontingent uændret. Ønske at alle oplyser en mail. adresse.

3. Fællesareal og strand, udgifterne for fællesarealet lidt større i 2020 der havde været lidt reparation af arealet. Bertha kontakter Carsten for fortsat græslåning.

4. Veje og stier, Lisbeth kontakter Tonny for vedligeholdelse af veje i 2021.

5. Evt. Det blev besluttet at generalforsamlingen holdes på fællesarealet, pinselørdag kl. 14 . Medlemmer medbringer selv tæpper/stole.

Vi havde haft møde med 2 fra Samsø kommune  i Jan. Ang. placering af affalds/sorterings øer , vi gik gennem området for at se på egnede placeringer, vores ønske er flere/små øer, og placering så der bliver mindst trafik.

Bertha er bleven kontaktet af andre sommerhusområde, de havde stillet sig negativ til øerne, og i tvivl om at kommunen kan tvinge os. Så Bertha skriver til kommunen for at få en afklaring af vores møde.Næste møde fredag d. 7/5 kl 10 hos Bertha.

Hilsen Lisbeth
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lykkestrup Strand Sælvig
Samsø Samsø d.28.september 2020
Indkaldelse til bestyrelsesmøde Mandag d 12. oktober kl. 10 til ca.kl. 11,30
Sted: Inge Jørgensen Strandlykken 25
Dagsorden:
1. Da vi ikke har holdt generalforsamling i år, er der ikke noget referat udover fra sidste bestyrelsesmøde i maj
2. Økonomi og medlemmer.
3. Fællesareal og strand
4. Veje og stier.
5. Evt.
Med venlig hilsen Bertha Lund
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsemøde d. 12/10-20 Hos Inge Jørgensen
Dagsorden:
 1. Gennemgik referat fra sidste møde
. 2. Økonomi og medlemmer v. Inge : Beholdning 112.674.37 kr ,102 medlemmer.
 3. Fællesareal og strand( badebro): Tommy tager kontakt til badebroudvalget om nedtagning. HC Nielsen har fået overdraget “ værktøjet m.m.” fra Peter ,
    Bertha har haft en fast aftale med Carsten om pasning af fællesareal, græsset har været flot i år, er ca. bleven klippet hver 10´ dag.
    Søren Rasmussen er bestilt til at slå hybenbuskene her i efteråret.
 4. Veje og stier: Bertha tager kontakt til kommunen ang. stien forbi huset Strandløkken 18A
    Samsø kommune klipper træerne langs Sælvig`s vejen, for bedre udsyn ved udkørsler/gadelyset.
    Lisbeth taler med Tonny om vejenes vedligeholdelse , der må gerne ligge lidt bunker af sten til rep. Og så vil Inge gerne have for regningen for 2020, inden nytår.
Evt.  Der blev drøftet den meget trafik af gående, cyklende og biler i Sælvig , de billige/ gratis billetter havde resulteret i, håber at kommunen er bedre “ klædt” på til næste sommer, ved lignende tilbud.           Næste møde 29/3- 21 kl. 10 hos Lisbeth
         Hilsen Lisbeth
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Der indkaldes til bestyrelsesmøde fredag den 22.maj kl 10, hos mig på Strandlykken 13.
Dagsorden:
1. Generalforsamlingen, udsættes/droppes
2. Beretning fra formanden
3. Regnskab, skal der sendes bemærkninger med ud til regnskabet
4. Valg til div. udvalg, bestyrelse m.m.
5. Evt.

Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2020 hos Anette!
Dagsorden:
1. Generalforsamlingen droppes i 2020 p.g.a. Cowi 19.
2. Beretningen fra formanden om åres gang i Sælvig , sendes til alle medlemmer , hvor medlemmerne har mulighed for at spørge ind til den, hvis der er helt specielle ting, tager      vi det op på næste møde.
3. Regnskab v. Inge sendes med beretningen ud.
4. Valg til bestyrelsen, bliver genvalg, da alle på valg (af bestyrelsen)ønsker genvalg.
5. Evt. der blev snakket om veje, de har en general god stand, fælles areal skal her i sommer klippes hver 10. dag, Bertha tager snakken med Carsten.
   Henvendes fra grundejer om manglende vedligeholdelse af veje, der er afsendt svar til grundejer.
   Badebroen: planlagt opsættelse pinselørdag kl. 13, Bjørn Sørensen tager kontakt til udvalg, Lisbeth sørger for forplejning.
   Næste møde: 12/10.20 kl. 10 hos Inge.


  Hermed referat fra bestyrelsesmøde 15. Oktober 2019

   Strandparken 10( Niels Holger ) er ikke solgt, forældrene ejer stadig huset og bor på        samme adresse i Malling, men børnene prøver at friske huset lidt op, sønnen fik      Inges mobil  nr.
   Dagsorden:
1. Godkendelse af referat, godkendt.
2. Medlemmer : 9 medlemmer har ikke betalt, der er sendt rykker.
   Kassebeholdning 95.567,83 kr. - der arbejdes stadig på en overflytning til Danske Bank.
3. Fællesareal og veje, Carsten klipper stadig græsset, efter telefon aftale med Bertha.
   Søren Rasmussen er bestilt til at klippe hyben.
   Bertha taler med Tonny om tjek af veje, dog ikke Strandlykken, da der stadig foregår   byggeri for enden af vejen til Tøndehuset
   Badebroen kom op 23/9 det gik fint, pænt fremmøde, Hans Chr. og Karsten (begge   Strandkrogen) reparere et af fagene til den nye sæson.
   Ønske fra medlem om at vores stisystem bliver ført helt ned til fællesareal, men det er    privat grund, så det bliver ikke muligt.
5. Evt. Bertha har igen modtaget brev fra Sælvig Huse grundejerforening , ang.  havneudvigelse , men vi afventer information/orientering , inden vi vil foretage os noget.
  Kommunen har sat løg i trekanten før Perlen, så det glæder vi os til at se.
  Annette`s mand laver nye oversigt kort ved indkørsler til vores område/veje.

Næste møde d. 7/4-20 hos Annette.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsemøde Tirsdag d.16/7-19
Dagsorden:
1. Referat fra Generalforsamlingen blev godkendt.
2. Økonomi og medlemmer: der er udsendt opkrævning af kontingent , der er kun få tilbage der ikke har mail. de bliver udsendt med post. Pinsefesten på Perlen kostede 16 800,00kr
   Pr. 30/6-19 er saldo 69 000,00kr
   
3. Fællesareal og strand: Bertha ringer til Carsten når fællesareal skal klippes, kan måske gøres på en nemmere måde!!!! Søren Rasmussen bliver bestilt til at slå kanter( hyben) Der var kommet en henvendelse       fra Sælvig Huse's grundejerforening angående moleforlængelse ved havnen, men vi i bestyrelsen afventer mere info.
4. Tonni ( Samsø Sten og Grus ) bliver bestilt til at ordne veje.
5. Evt.  Badebroudvalg v. Jens Hedegård snakker sammen om optagning af bro inden efteråret.
    Næste møde i efterårsferien.
    Hilsen Lisbeth

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    Referat fra bestyrelsemøde d. 15/4-19
15. apr. 2019 19.41   

Bestyrelsemøde mandag d. 15/4-19 hos Bertha

   Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Økonomi og medlemmer:
   Ser fornuftig ud. Stadig 101 medlemmer.
   Kontingent uændret , fra 2020 udsendes opkrævning jan. Så opkrævningen følger regnskabsår.
3. Fællesareal og strand. Bertha taler med Carsten som forsætter som tidligere år, og bliver græsset for langt, kontakter Tommy, Carsten.
   Til generalforsamlingen bliver der et punkt: med nedsættelse af et bådebro udvalg!!! og kan det ikke gennemføres må vi betale os fra arbejdet.
4. Veje og stier, Bertha har tjekket beskæringer ved veje, og så bestiller hun rep. af veje.
5. evt. Anette fortalte kort om vores jubilæumtidsskrift, bestyrelsen får det til gennemsyn , når Anettes mand har lavet det færdig, der trykkes min. 150 stk.
   Pinsefesten og generalforsamlingen er bestilt på Perlen.  
   Generalforsamling kl. 15 med kaffe og kringle
   Spisning kl. ? Med forret, hovedret og  kaffe/kage. Drikkevare er for egen regning.
   Foreningen giver 150,00kr- egenbetaling 100,00kr pr. prs.
   Inge og Tommy sender indbydelse ud ca.  i uge 18 - tilmelding og betaling ca. 14 dage før.

   Med påskehilsen Lisbeth

______________________________________________________________________________________________________________________________
Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Fredag d 15. februar kl. 10,30 til ca. kl.12
Sted: Bertha Lund

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Økonomi og medlemmer
3. Fællesareal og strand
4. Veje og stier.
5. Evt. Herunder forslag til jubilæums blad, skriv, noget eller kom med billeder

Med venlig hilsen

Bertha Lund

_______________________________________________________________________________________________________________
                              Bestyrelsemøde fredag. d. 15/2-19 hos Bertha.
Afbud fra Tommy .    Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra sidste
    møde.
2. Økonomi og medlemmer :
    Inge havde det færdige regnskab med : Der var et overskud på 18165,04- så vi      har en egenkapital på
    88490,45 rigtig flot     Medlemmer 101 stk, deraf er 86 stk. fuld medlemskab. Vi har medlemmer der kun er      giver vejbidrag og andre kun              medlemskab.     Kun et medlem i restance .
 3. Fællesareal tager Carsten sig stadig af, der var ingen kommentar.
 4. Veje, stier og stranden. John Jørgensen har solgt Samsø Sten og Grus, så Bertha og      jeg tager en snak med den nye ejer, ang. pasning og         vedligehold af veje, stier og      stranden. Som bliver på grundejerforeningens anmodning.
 5. Evt. Var snak og planlægning af vores jubilæum, pinselørdag.     Bertha havde bestilt Perlen til både generalforsamling og fest med spisning         om      aftenen.      Det vil blive lavet et nyt jubi-tidskrift, indeholdende det gamle fra vores 25 års      jubilæumsskrift .
     Anettte fra bestyrelsen modtager gerne gamle billeder, hendes mand laver det nye      tidsskrift.

_______________________________________________________________________________________________________________
Sælvig Samsø
Samsø 25-08. 2017

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Lørdag d.2 september kl. 10,30 til ca. kl. 12,00
Sted: Bertha Lund Sælvig 71

Dagsorden:
1. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt af dirigenten og er udsendt
2. Gennemgang af ting der blev drøftet på generalforsamlingen
3. Økonomi og medlemmer
4. Fællesareal og strand
5. Veje og stier.
6. Evt.
Med venlig hilsen
Bertha Lund

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsemøde d. 2 september. 2017
Hos Bertha kl. 10.30-12.00

Mødt var: Bertha , Gert, Tommy, Inge og Lisbeth

Vi startede mødet med at byde velkommen til Inge, da hun var ny i bestyrelsen, da Charlotte ønskede at
udtræde.
Bestyrelsen's poster forsætter uændret:
Bertha: formand- Gert : kasser- Tommy : hjemmeside og "edb" ansvarlig- Lisbeth: sekretær og Inge
som menigt bestyrelsemedlem .
Dagsorden :
1. Referatet fra vores generalforsamling var godkendt af dirigent og bestyrelsen, og var
udsendt.
2. Drøftelser af ønsker fremkommet på generalforsamlingen:
Container- er ikke på nuværende tidpunkt aktuelt i grundejerforening's regi.
Det må være det enkelte medlem, der evt. sammen med flere medlemmer går sammen,
om leje at container, da området overvejende består af feriehuse, vil det være
svært at finde en weekend der kan tilgodese alle.
Kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt, opsættelse af, tidsbegrænset parkering
ved skoven.
Peqangbanen bevares.
3. Økonomi og medlemmer , jeg fik ikke de nøjagtig tal nedskreven. (Gert og Bertha )
4. Fællesarealet, bliver klippet af Carsten tilfredsstillende , da kniber det lidt med, kanter
om stenene.
Vi besluttede at hyben hækken øst for fællesarealet, fjernes og der såes græs, indtil
videre bliver der ikke lagt sten, for at hindre kørsel på fællesarealet, så må vi tage det
op hvis det bliver et problem.
Bertha kontakter Carsten om arbejdet, og dags dato er hækken fjernet.
5. Veje og stier bliver fortsat vedligeholdt af John, medlemmerne skal klippe bevoksning
der går ud over skel, Bertha har gået en tur i området, og har kontaktet medlemmer,
hvor der er problemer.
6. Evt. Tommy udsender en medlems liste til alle bestyrelsemedlemmer.
Da der er handlet flere huse i området, dejligt.
Der tjekkes op på manglende indbetaling af kontingent ( som nu bliver udsendt
på mail, kun enkelte får stadig udsendt med posten).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø
Samsø 2 april 2017


Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Søndag d 16. april kl. 10,30 til ca. kl. 12

Sted: Chalotte Nielsen ”Havlitten”Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.

3. Fællesareal og strand

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder skal vi tale om hvordan vores generalforsamling skal foregå.

Har talt med John om at låne garagen.Med venlig hilsen


Bertha Lund

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referat af bestyrelsesmøde søndag den 16. april

Tilstede: Bertha, Gert og Charlotte

1. Referat godkendt.

2. Alle grundejere har betalt kontigent på nær en. Der er pt. ca. kr. 90.000 på kontoen. Gert gennemgik regnskabet for 2016, som viste et lille overskud på ca. kr. 5000. Bestyrelsen foreslår uændret kontigent næste år. Bertha nævnte, at grundejerforeningen har 50 års jubilæum om to år.

3. Bålpladsen er nedlagt og ny etableres med muld og græs (Bertha bestiller Carsten). Nettene i målene udskiftes ( Bertha bestiller). Carsten slår også græsset i denne sæson. Bertha pointerer overfor ham, at han skal huske at trimme omkring stenene og bænke – som også er en del af opgaven. Badebroen sættes op af aktivitetsudvalget. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt. Der skal nye rør i, og nogle brædder skal skiftes.

4. Vejene skal repareres. John kigger dem efter ( Bertha bestiller ham).

5. Generalforsamlingen holdes den 3. juni i Johns garage. Borde/stole/brød/grill bestiller Bertha. Carsten er bestilt til at hente borde og stole fredag. Der stilles op lørdag formiddag, så mød op!! Bertha, Tommy og Lisbeth er på valg i år. De ønsker alle genvalg. Charlotte har valgt at gå ud af bestyrelsen. Ny vælges på generalforsamlingen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2016
Tilstede: Bertha, Gert og Charlotte

1. Referat fra generalforsamling er sendt ud pr. mail til grundejere. Referatet ligger også på Lykkestrup Strands hjemmeside.
2. Der er pr. dagsdato ca. 95.000 kr. i kassebeholdningen. Der er stadig 8 medlemmer, der ikke har betalt. De vil få en reminder (Bertha/Tommy)
3. Badebroen er taget op. Der skal skiftes nogle brædder på et fag (Peter/Vantore). Der er købt nye batterier til slagnøglen, som bliver brugt ved optagning/opsætning af badebroen. Bænkene bliver repareret til foråret af tømrer(Bertha).
   Bålet blev diskuteret. Reglerne omkring afbrænding af haveaffald er ændret for år tilbage. Det er ikke lovligt at brænde haveaffald af i by- og sommerhuszone.
   For at følge landets love blev det vedtaget, at bålpladsen nedlægges med omgående virkning. Der vil blive sendt en skrivelse ud til alle grundejere.
   Vi henviser alle grundejere at bortskaffe haveaffald selv. Haveaffaldet, der allerede er kørt på pladsen vil blive fjernet. John vil lægge sten på igen (Bertha).
4. Veje og stier ser pæne ud. (John/Bertha)
5. Bertha nævnte et muligt slæbested til små både. Charlotte ønsker større sten ved p-pladsen, da nogle mennesker ikke respektere at området er spærret af, og fjerner stenene og kører ind på pladsen.

Referent
Charlotte


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsemøde d. 5/616
Mødt var: Bertha, Tommy, Charlotte,Lisbeth
1. Referat fra generalforsamling godkendt.
Konstituering : formand Bertha , kasser Gert hjemmeside
Tommy
Sekretær Lisbeth , Charlotte .
2. Økonomi og medlemmer ( se fra generalforsamling )
3. Fællesareal/ stranden, spørgsmål fra generalforsamlingen :
Bertha kontakter Peder Rasmussen for pris for rep. Af bænke
Peter og Jesper indkøber brædder og rep. badebro
Ang. Dræning af fællesareal , Tommy kontakter Finn Madsen fra DLM .
Gl. Jern er flyttet.
Tommy kontakter Åge ang, parkering af lastbil på fællesareal' s P plads.
Lisbeth kontakter Carsten ang. Græsslåning af fællesareal .
4. Veje og stier, når det bliver nødvendig med rep. og vedligeholdelse tager Bertha kontakt til John.
5. Evt.
Der blev talt om at der er solgt grunde og huse i området, meget positivt.
Og så håber vi at de tilgroede , ubebyggede og bebyggede grunde, vil blive slået
mindst 1 gang om året, i alles interesse.
Travlheden på haven med nu 2 " færger" har endnu ikke voldt de store problemer.
Stakit mod stranden, er endelig ved at blive opsat.
Lisbeth

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsemøde Langfredag d. 25/32016
kl. 10.30 hos Bertha.
1. Godkendelse af referat.
2. Økonomi 85.000kr 
    medlemmer104
3. Fællesareal/strandstranden
    er retableret efter ( havnebyggeri)
    tilkørsel til bålplads, har John spærret indtil vejen er bæredygtig.
    talt om evt. nedlæggelse af bålplads, forsætter så længe at John
    står for afbrænding.
    Badebroen bliver sat op, i pinsen, der bliver sendt en SMS .
    Charlotte havde sat " røret" på Facebook og det var afhentet.
4. Veje og stier, efter en våd vinter, kræver det lidt mere rep. af John,
    bla. rabatterne er lidt våde, der bliver lagt sten hvor det er påkrævet.
    dags dato, ser det rigtig godt ud.
5. Evt. Generalforsamling Pinselørdag d. 14/5.
    I " John's garage" Bertha udsender indkaldelse .
    Carsten henter stole og borde. Borddækning,
    Charlotte og Gert er på valg, modtager genvalg.
    Valg af fællesudvalg.

15/4 2016
Hilsen Lisbeth


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sælvig             Samsø                                                                           
​ Samsø 03­11. 2015
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde       
Lørdag d 14. november kl. 15,30 til ca. kl. 17,00    
Sted: Bertha Lund    Sælvig 71       


 Dagsorden:    
1. Referatet fra generalforsamlingen er udsendt sammen med kontingent indbetaling.   
2. Økonomi og medlemmer     
3. Fællesareal og strand.    
4. Veje og stier.     
5. Evt.            

 Med venlig hilsen     
 Bertha Lund 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra bestyrelsemøde d. 14­11­15. Kl. 15.30 hos Bertha. 

 Mødt var Tommy, Charlotte,Bertha og Lisbeth.    

Dagsorden :  
1. Referat fra generalforsamling godkendt. 
2. Økonomi, 96 472,­kr ­ 104 medlemmer, alle har efterhånden betalt, der er stadig     problem med  betaling fra 1. Medlem.   Og så håber vi efterhånden ,at medlemmer skriver medlemsnr. på indbetaling.  
3. Fællesareal og strand, græsslåning for i år, Carsten passer det fint, dog vil Bertha, bede om at  kanterne bliver slået lidt oftere og hybenroserne beskæres.  På strande er broen taget op og Bertha har givet " havnebyggerene " tilladelse til lidt midlertidig lager.  Ruschebanen sættes til salg på Facebook ( Charlotte). 
 4. Veje og stier, er i god stand, tjekkes efter vinteren.  
5. Evt.       Sælvig's beboer har været til inviteret møde, ang. Havnebyggeri, det var et godt møde, meget positiv.       
Charlotte tjekker op på, vores aftaler , bla. stakit mod stranden. 

 Næste møde Langfredag d. 25/3­16   

 Hilsen Lisbeth 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sælvig Samsø
Samsø 21. marts 2015


Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Fredag d 3. april kl. 10,30 til ca. kl. 12

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.
Skal opkrævning at kontingent ændres

3. Fællesareal og strand, hvad med rutsjebanen?? Skal vi betale for at få den sat op

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder skal vi tale om hvordan vores generalforsamling skal foregå.
Med venlig hilsen


Bertha Lund

___________________________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsesmøde 2/4 2015

Mødt var: Gert - Charlotte - Bertha og Lisbeth. Tommy havde afbud.
Dagsorden.
1. Referat fra sidste møde - intet at bemærke.
2. Økonomi, Gert havde regnskab med, det var blevet revideret og klar til generalforsamlingen.
Indtægter 37400,00kr- udgifter 27722,76kr overskud på 9677,24kr.
Egenkapital pr. 31/12-14. 78125,96 kr.
3. Fællesareal: ser godt ud , Bertha taler med Carsten om at forsætte, og så må han gerne mod be-
taling opsætte ruschebanen .
Badebro opsætning: pr. SMS eller mail. Gøre flere opmærksom på tidspunkt.
Og så bliver det spændende, hvad udvidelsen af haven vil betyde for stranden og området!!!
4. Veje og stier: John har været en tur med vejhøvlen , over alle vejene.
5. Evt. Der sendes en medlemsliste med medlemsnr. ud pr. mail. og opfordrer alle til at skrive deres medlems nr. på indbetalingen, hvilket vil lette kassererens arbejde.
Generalforsamling bliver som sædvane Pinselørdag kl 14. I John's garage med fællesspisning
om aftenen.
Gert og Lisbeth er på valg, og ønsker genvalg.
Og så er Telefonbogen uddelt i Påsken. ( tjek postkassen)

Tak for et stille og roligt år Lisbeth

___________________________________________________________________________________________________________
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø
Samsø 28.september 2014


Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Onsdag d. 15. oktober kl. 14,00 til ca. kl. 15,30

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Referatet fra generalforsamlingen, er udsendt sammen med giro og mail indbetalinger

2. Økonomi og medlemmer

3. Fællesareal og strand.

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder næste møde.
Med venlig hilsen


Bertha Lund
___________________________________________________________________________________________________________

Referat fra Bestyrelsemøde d. 15/10- hos Bertha kl 14.00
Mødt var: Gert, Charlotte ,Tommy, Bertha og Lisbeth
Dagsorden :
1. Referat fra generalforsamling , ingen havde noget at bemærke.
Medlemsopkrævning bliver nu sendt ud på mail. til næsten alle, Bertha sende Giro til dem
som ingen mail har. Der er kun 2 der er mangler at betale, som sædvane Skovkrogen 8, som
ikke har betalt siden 2009, vi drøftede lidt, hvordan!!!!! Bertha rykker endnu en gang
medfølgende et brev.
2. Økonomi 79 000,00 kr
3. Fællesareal og strand.
Broen er blev taget op , med lidt ekstra hjælp,og sluttede med grill pølser/øl.
Bertha kontakter Carsten ang. Fællesareal, plænen har været god i sommer, men det kniber
lidt , med græsset omkring stenene , som har erstattet buske og stakit .
4. Veje og stier.
Vejene ser gode ud, så vi " venter" på hvad vinteren bringer.
Lisbeth snakker med Hans Jørgen Poulsen ang. Oversigt udkørsel.( Strandparken 2)
5. Evt. Vi tjekker op på mail. Adresser. ( manglende)
Næste møde, fredag d. 3/4 -15 ( Langfredag )
Og så følger vi i bestyrelsen. 😊👍👎 vores udbygning -af havnen- ny færge- og ikke
mindst trafikken.
Hilsen Lisbeth
__________________________________________________________________________________________________________

18 april 2014

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidst, gennemgået og godkendt.
2. Økonomi og medlemmer-fastsættelse af kontingent til næste år.
   Vi har ca. 63 000,-kr på kontoen . 2 medlemmer mangler at betale og vi blev enige om at kontingentet til næste år er uændret.
3. Fællesareal og strand.
Vores opsynsmand til bål og afbrænding, betaling bliver ændret til
   2x 2500,-kr ( mod 1x2500,-kr)
Fællesarealet er pænt, Bertha vil be' Carsten om at slå græsset omkring de nye sten, henover
   Sommeren. Carsten skal også monterer vores "nye" rutsche bane ( nord for skraldespanden )
    Charlotte har opsyn med Petangbanen og skaffe nyt rør til kurven, som er knækket.
4. Veje og stier, ser gode ud i øjeblikket, John forsætter med at vedligeholde dem.
5. EVT. Pinsefest, skal holdes som sædvane hos John, Bertha bestiller borde og stole og Carsten til at hente det ( har efterfølgende talt med Bertha , borde og stole er bestilt på skolen)
Lisbeth har meldt afbud til generalforsamling som vi holder kl. 14 ligeledes i John's garage.

( så en anden må tage referat !!!!!)
3 er på valg til generalforsamlingen og de ønskede genvalg.
Bertha sender indkaldelse ud til generalforsamlingen og Charlotte sender ud til Pinsefesten,
på mail.  til dem vi har mailadresse på.
Der er set rotte på Strandparken 1, kommunen er kontaktet og har sat kasse op.
Tak til Tommy for husly og kaffe.
Hilsen Lisbeth

_____________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsemøde 15. okt. kl.14.00 hos Bertha
Mødt var Bertha,Tommy,Charlotte og Lisbeth

1. Vi gennemgik referat fra sidste gang samt godkendte det.
2. Vi har 81 750,00 kr. i kassen.
    110 medlemmer, deraf har 2 endnu ikke betalt, kontingent.
    Så drøftede vi om lejer af huse, i Sælvig, kan være nedlemmer hvis de ønskede det,
     vi er enige i bestyrelsen, om at det var ingen problem.
3. Vores fællesareal ser godt ud, der er bliver beskåren i bevoksningen omkring fællesarealet.
    Carsten og John vil blive spurgt om de vil fjerne stakit omkring P-Plads og lægge store sten
     i steden  for.
    Badebroen er taget op, der er lidt reparation af pæle inden, næste år.
    Bertha har set en rutsjebane på netten, og på tilbud, til 500,00 kr. den vil hun prøve at få købt.
4. Så har grundejerforeningen købt resterende veje i området af Bent Mariager.
   Der er problemer om "ejerforhold" af en vendeplads på Strandparken, Lisbeth vil tage kontakt
   til kommunen for at få løst problemet.
5. Under evt. informerede Lisbeth om at Lokalhåndbogen er forsinket, og først vil blive delt ud til
   foråret, dog vil helårsbeboelser få den , når den kommer.
Med venlig Hilsen
Lisbeth

Bestyrelsemøde d. 24. juli hos Chalotte.

1. Økonomi, 24 medlemmer mangler at betale.
   Vi talte om vores indbetaling "system" det skal være bedre og nemmere.
   Tommy tager sig af opdatering af medl. mail-adr. så vi fremover kan ud-
   sende indbetalinger pr. mail.
2. Køb af vejstykke:
   Bertha har haft kontakt med Bent Mariager, ang. køb af vejstykker, som han
   er ejer af, og som grundejerforeningen er interesseret i at købe.
   Efterfølgende har Lisbeth talt med teknisk forv. Så nu Bertha vil tage kontakt
   til Bent igen, og få lavet papir, på køb.
   Der er tale om flere vejstykker,  så vi håber det går iorden, så grundejerf.
   bliver ejer af alle veje i området.
3. Skiltning af vej til stranden ?
   Det blev besluttet, at der bliver sat nye oversigtskort om i området, med afmærkning
   af fællesområdet og stranden.
   Chalotte og Tommy tager sig af det.
4. Legeredskaber?
   Vi er obs. på evt. køb af brugt rør til ruchebane.
5. Evt.
   Efter dejlig kage og kaffe, gik vi tur på fællesarealet.
   for at se på:   
   Skraldestativ ved stranden, trænger til udskiftning.
   Lisbeth har talt med renovationen, de ser på problemet.
   og Tommy ? har ryttet omkring det, ( så det kan ses)
   Henstilling til Carsten om, at slå omkring bænke o.lign.
   indkøb !!! af flere rør til skodder.
   Fremover skal vi have ryttet afbrændingspladsen, efter Pinse
   så det ikke frister grundejer til at komme med deres affald.
   i løbet af sommeren.
   Vi laver en oprydningsdag/week-end, hvor vi vil "forskønne"
   området, Carlotte vil prøve at finde en dato i efteråret, hvor
   vi håber mange vil møde op, og at vi evt. kan få hjælp af John-
   Carsten og Bjørn.

___________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsemøde 30-3-13


Dagsorden:
1. Vi havde alle læst referat fra sidst, og godtkendt det, talte lidt om hvad der var sket siden
   (da frosten og sneen er væk nu 18-4-13, er vores flotter blomster i rabatten, dukket op)
2. Økonomien gennemgået, der er et lille overskud, så kontingentet er uændret.
   Vil gerne have vores medlemsindbetalinger og info ud på mail. Håber det kan lykkes til
   næste år.
3. Fællesarealet har aldrig være pænere, Carsten forsætter med at klippe.
  Ang. opsætning af badebro, bliver det når vejret tillader det, disse og andre info, vil vi i
  fremtiden gerne sende ud på mail. Så det er meget vigtig at vi alles.
4. Vores veje og stier, skal have en gennemgang når frosten er af jorden, hvor vi kan
   se, hvor meget den lange vinter har ødelagt!!!!!, (så er det rart med lidt penge på kontoen)
5. E.V.T. Til orintering! Generalforsamlingen Pinselørdag d.18/5-13 holdes som sædvane
  i John'S garage, med efterfølgende fællesspisning om aften.
  På valg er Bertha, Tommy, Lisbeth alle modtager genvalg.
  Husk indsamling Søndag d. 21/4-!3 ( jeg regner Bertha kalder sammen!!!)
Med venlig hilsen
Lisbeth

_____________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde d.15.oktober 2012 Tommy Beck, Gert Karlsen, Lisbeth P Sørensen og Bertha Lund var mødt hos Charlotte Nielsen
 

1. Godkendelse af referat:
Referat fra 17. juli blev godkendt


2. Økonomi og medlemmer:
Kassebeholdning på ca. 85.000 kr.
7 medlemmer mangler at betale ud af 10


3. Fællesareal og strand:
Carsten har slået græsset for sidste gang i år. Bestyrelsen er meget tilfreds med pasningen af hele fællesarealet. Udgifter til græsslåning ca.17.000 kr.
Talte om indkøb til fællesareal: Nye net til fodboldmål. Legeredskaber: Tommy fik til opgave at finde priser på en rutsjebane som er godkendt.
Broen er taget op.


4. Veje og stier:
John rep. og efterser løbende vores veje. Vi talt om at sætte løg i vejrabatten, Chalotte har undersøgt nogle priser på løg. ca.2,50 kr. på stk.


5. Evt.
Tommy og Bertha ville tjekke medlemmernes mailadresser, men kan ikke rigtig få hinandens pc til at tale sammen.


Næste møde i påsken 29/03 2013 Hos Lisbeth Strandparken 7


Referent Lisbeth Printz Sørensen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d.17.juli 2012 Tommy Beck, Charlotte Nielsen og Lisbeth P. Sørensen var mødt hos Bertha Lund
 Gert Karlsen var fraværende

1. Godkendelse af referat:
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt. Charlotte satte spørgsmålstegn ved om uddelingen af bestyrelsesposterne var gået rigtig til, men valgte at godkende, det var mere til orientering. (Vi gør det rigtig næste år.)

2. Økonomi og medlemmer:
Giro er sendt ud, dog lidt forsinket. Indbetalingerne vil komme ind omkring 1-8 2012


3. Fællesareal og strand:
Ang. Fællesareal er der tilfredshed med klipningen efter Carsten Rasmussen har overtaget det. På generalforsamlingen var der ønske fremme om flere legeredskaber. Bertha havde fundet noget på nettet, men hvis det skal være godkendte redskaber er det en dyr investering. Tommy kendte en der handlede med legeredskaber som han ville kontakte. Nyt net til boldbanen, evt. nyt træ til bænkene. En opgave for fællesudvalget.

4. Veje og stier:
John rep. og efterser løbende vores veje. Brev fra en grundejer Strandparken 10 om at hans nabo uden tilladelse har lagt en vendeplads til sin indkørsel

5. Evt.
Tommy og Bertha vil tjekke medlemmernes mailadresser.


Næste møde i efterårsferien 15/10 2012 kl.15,30 Hos Charlotte Strandkrogen 8


Referent Lisbeth Printz Sørensen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde d.6.april 2012Gert Karlsen, og Lisbeth Sørensen var mødt hos Bertha Lund, Der var afbud fra Tommy Beck og Niels K. Larsen

1. Godkendelse af referat:
Referat fra 22-10 2011 blev godkendt.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år
Der er 1 parcel der ikke har betalt kontingent i flere år. Vi kan desværre ikke gøre ret meget ved det. Gert fremlagde regnskabet.  Indtægter i alt 41.050 31 kr. Div. udgifter 38.741,14 kr. overskud 2.309,17 kr. Formue ved årsskiftet 82.179,96 kr.
Samme kontingent næste år

3. Fællesareal og strand:
Klipning af græsset på fællesarealet bliver i år passet af Carsten Rasmussen der her indkøbt en klipper derved undgår vi ekstra klipning af fodboldbanen.
John tager sig af afbrænding af bålet.
Der skal indkøbes nye net til fodbold målene.
Gyngerne er blevet repareret.   


4. Veje og stier:
Der er brugt 18.433,57 på veje og stier, vi har nogle gode veje. John rep. løbende.

5. Evt.
Generalforsamling planlagt til pinselørdag d.11. juni. Som sædvanlig hos John, med efterfølgende fællesspisning.
Bertha er blevet kontaktet af formanden fra Fogedemarkens grundejerforening ang. den nye lokalplan for sommerhus bebyggelse, vil gå med til kollektiv indsigelse over for kommunen.
     
Næste møde Pinselørdag 26/5 2012 kl.14.00


Referent Lisbeth Printz Sørensen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra bestyrelsesmøde d.20.oktober 2011 Tommy Beck, Gert Karlsen, Niels C. Larsen og Lisbeth P. Sørensen var mødt hos Bertha Lund

1. Godkendelse af referat:
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.

2. Økonomi og medlemmer:
Der er få parceller der ikke havde betalt kontingent til tiden. Efterfølgende har alle betalt undtagen 1. der skylder for 3 år men han bliver ikke glemt. Han har sit hus til salg, men spørgsmålet er om vi kan gøre krav på nogle penge ved en refusion.


3. Fællesareal og strand:
Ang. Fællesareal så er der lidt utilfredse med klipningen af det store areal, men den lille boldbane som Mikkel klipper, er ok

Broen er taget ind for vinteren

4. Veje og stier:
John har rep. udkørslen til Strandparken.
Fint at flere får fældet store træer i området

5. Evt.
Festudvalget vil lave et St. Hans bål, skal stå i de grå sider i Samsø PostenNæste møde Påsken 5/4 2012 kl.10,30


Referent Lisbeth Printz Sørensen

_____________________________________________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde d.22.april 2011 Tommy Beck, Gert Karlsen, Niels C. Larsen og Lisbeth Sørensen var mødt hos Bertha Lund

1. Godkendelse af referat:
Referat fra 16-10 2010 blev godkendt.

2. Økonomi og medlemmer:
Der er 1 parcel der ikke har betalt kontingent endnu. Økonomien er – 665,86 kr. Pengene var fortrinsvis brugt på Fællesareal og veje. Regnskabet blev godkendt.

3. Fællesareal og strand:
Fællesarealet bliver passet som de sidste par år bl.a. ekstra klipning af fodboldbanen.
John tager sig af afbrænding af bålet.  


4. Veje og stier:
Vejene reparerer John efter behov. Skaderne er ikke så store, som man kunne forvente, efter den lange vinter

5. Evt.
Generalforsamling planlagt til pinselørdag d.11. juni. Som sædvanlig hos John, med efterfølgende fællesspisning
     Der skal indkøbes nogle pæle til badebroen, så den faste stab kan sætte den op.
Næste møde Pinselørdag 11/6 2011 kl.14.00


Referent Lisbeth Printz Sørensen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d.16.oktober 2010Tommy Beck, Gert Karlsen, Niels C. Larsen og Bertha Lund var mødt hos Lisbeth P. Sørensen

1. Godkendelse af referat:
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.

2. Økonomi og medlemmer:
Der er 8 parceller der ikke har betalt kontingent til tiden. Efterfølgende har 7 betalt da de fik en påmindelse. Den sidste skylder for 2 år men han bliver ikke glemt.
Alle i bestyrelsen vil få en opdateret medlemsliste.

3. Fællesareal og strand:
Ang. Fællesareal Så er alle tilfredse med klipningen, især ideèn med den lille boldbane som Mikkel klipper.
Det blev vendt endnu engang om vi skal indkøbe en græsklipper selv???
Broen er taget ind for vinteren

4. Veje og stier:
Vi aftalte at Bertha skal bede John om at rep. vejene til foråret. Især ved indkørslen til Strandparken.

5. Evt.
Bertha og Lisbeth blev sat til at undersøge besparelse af lys på havnen og langs vejen, som er badet i lys hele natten.
Talte og blomsterløg langs græsrabatten. Lisbeth vil undersøge hvad løgene vil koste. Bertha vil spørge kommunen om vi evt. må sætte nogen ting i rabatten.


Næste møde Påsken 22/4 2011 kl.10


Referent Lisbeth Printz Sørensen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. marts 2010

Sted: Bertha Lund Sælvig 71
Tilstede var: Gert, Bertha, Tommy, Ejvind og Lisbeth

Godkendelse af referat fra sidste møde blev godkendt. N.B. kan læses på vores hjemmeside.

Økonomi og gennemgang af regnskab. Ingen ændringer af kontingent til næste år. Der er endnu penge til rep. af vej som er den største udgift.

Fællesarealet skal fortsat klippes af Niels Jørgen. Carsten R. Mikkel vil gerne klippe ”Boldbanen”. Den grimme beplantning er blevet fjernet, Bertha kontakter Morten Alexsantersen for at få sået græs ved den fjernede beplantning + spørge om han har en maskine der kan slå hybenroserne på stranden ned. Der skal mere sand under gyngerne.


Veje og stier. Aftale med John om at vejene skal rep. Bertha har forhørt sig ved kommunen ang. kloak, det bliver ikke de første 3-4 år eller mere.
Ang. lys på havnen og vej lys, vil Gert rette henvendelse til Borgmesteren om det energifrås der ikke passer til en ø som vil være energi rigtig.

Aftalt at Generalforsamlingen skal holdes som vi plejer, med efterfølgende komsammen. Bertha undersøger ved John om det er ok. at vi låner hans garager.
Ejvind og Gert er på valg, Ejvind ønsker ikke genvalg. Tommy vil tale med Niels C. om at indtræde i bestyrelsen til Generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Lisbeth Printz Sørensen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø
Samsø 20 marts 2010Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Fredag d 1. april kl. 10 til ca.kl. 11,30

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.

3. Fællesareal og strand

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder skal vi tale om hvordan vores generalforsamling skal foregå.

Med venlig hilsen


Bertha Lund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. Sept. 2009

Sted: Bertha Lund Sælvig 71
Tilstede var: Gert Karlsen, Bertha Lund og Lisbeth Printz Sørensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Som blev diskuteret samt godkendt.

2. Økonomi og gennemgang af regnskab. 8 restancer. Kassebeholdning 93.872,05

3. Fællesareal. Fået klippet hæk af kommunen ca. 5.000 kr. Var på tjek efter mødet, det så pænt ud. Bestemte at de 2 beplantede bede skal slettes. Spørge Carsten R. søn om han vil holde "Boldbanen". Der er købt nye sæder til gyngerne p.g.a. hærværk. Græsset passet tilfredsstillende i år.


4. Veje og stier. Ringe til kommunen ang. Kloakering og gadebelysning.


5. Affaldsplan. Gert fik papirerne til gennemlæsning, men ingen havde tid eller lyst til at være med til mødet


Med venlig hilsen

Lisbeth Printz Sørensen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø
Samsø 21 marts 2009Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Torsdag d 9. april kl. 10 til ca.kl. 11,30

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.

3. Fællesareal og strand

4. Veje og stier.

5. Evt. Herunder skal vi tale om hvordan vores generalforsamling skal foregå

Med venlig hilsen


Bertha Lund


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra bestyrelsesmøde d.11.oktober 2008


Ejvind Christensen, Tommy Beck, Gert Karlsen, Lisbeth P. Sørensen var mødt hos Bertha Lund.

Godkendelse af referat:
Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.

Økonomi og medlemmer:
Der er 9 parceller der ikke har betalt kontingent til tiden. Efterfølgende har alle betalt da de fik en påmindelse.

Fællesareal og strand:
Ang. Fællesareal snakkede vi græsslåning, om det kan gøres bedre. På generalforsamlingen blev der også drøftet om der skulle gøres noget ved ujævnhederne? Vi blev enige om at tage kontakt til eksperter. (Lisbeth til Johannes Strøm) Han mente man skulle holde sig fra at tromle den, da jorden bare ville blive alt for fast. (Traktose)
Broen er taget ind midt i september, tilbud hjem på en ekstra sektion (tættere på kysten)

Veje og stier:
Vi vil ikke gøre det helt store evt. lidt lapperi. Planen er at Sælvig er med i 2 etape af kloakeringsprojektet. Dog efter at havde læst Samsø Posten d. 4. december 2008 vil 2 etape varer 4 år så det er nok ikke i Sælvig de starter. Strandparken vil selv lappe lidt på deres huller.

Brev til Samsø kommune ang. Støj:
På generalforsamlingen blev der drøftet støj fra køleanlæg fra parkerede lastbiler, både på havnen og rastepladsen ud for Strandlykken. Bertha har skrevet et brev til Samsø kommune om problemerne. Hun har efterfølgende fået brev tilbage fra Samsø kommune, hvor de skriver at de vejledende støjgrænser er højere i havneområder, end f.eks. boligområder. Kølevogne som er parkeret udfor Strandlykken skal overholde et meget lavere støjniveau. Kommunen skriver videre, at de gerne vil have en konkret henvendelse når der skår en støjende vogn, så de kan foretage en orienterende støjmåling.

Evt:
Vi talte om hvordan man kan gøre Sælvig pænere evt. med blomster langs rabatten op langs vejen. Merete fra Stenhuset havde det fremme på generalforsamlingen. Bertha har talt med en gartner (Ole Mortensen) som har fået jobbet at forskønne Samsø med 2 ansatte fra Samsø kommune. Det er blandt andet dem der har stået for blomsterkummerne i midterrabatten i Sælvig. Han viste ikke hvor mange penge kommunen ville bruge fremover, men bare det at der bliver gjort nogle initiativer er en begyndelse.
Der er taget tilbud hjem, for at få fjernet nogle trærødder på stien fra Strandparken og fællesarealet på 2000 kr. + moms. Det blev vedtaget.
Petangbanen bliver nu brugt og passet, men den ekstra bane fjernes af Tommy og Ejvind.

Næste møde Påsken 9/4 2009 kl.10 Referent Lisbeth Printz Sørensen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grundejerforeningen
Lykkestrup Strand
Sælvig Samsø
Samsø 20. September. 2008

Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Lørdag d 11. oktober kl. 10 til ca.kl. 11,30
Sted: Bertha Lund Sælvig 71

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
2. Økonomi og medlemmer
3. Fællesareal og strand.
4. Veje og stier.
5. Brev til Samsø kommune ang. støj ved resteplads
6. Evt.

Med venlig hilsen
Bertha Lund

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Referat fra bestyrelsesmødet d.21 marts 2008

Til stede var Tommy Beck, den indkaldte suppleant Ejvind Kristensen og Bertha Lund.
Afbud fra Hanne Olesen og Grete Olesen, Grete Olesen har solgt sit hus og kan derfor ikke være i bestyrelsen længere.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat blev godkendt.

Indkaldelse af suppleant
Ejvind er trådt ind i bestyrelsen efter Ib der døde i februar måned.
Talte lidt om hvor svært det er at få nogen i bestyrelsen.

Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.
Gennemgang af regnskab for 2007. Talte om det store indhug der har været i reserverne til den nye badebro. Blev også enige om at vi må betale os fra at få lavet forskellige ydelser, da vi ikke kan magte det hele selv. Hvad der også blev aftalt ved generalforsamlingen 2007.

Fællesareal og strand.
Talte om evt. at spørge Kurt Tolder om hvad han skal have for at passe vores fællesareal.
Bertha var ked af at forbigå Niels-Jørgen. Så det bliver som det er.

Veje og stier.
Der er kommet brev fra kommunen vedr. beskæring af beplantning langs veje og stier. Fremover vil kommunen ikke kører ud og foretage beskæring. Tommy vil sætte det på vores hjemmeside. Ejvind bad om at kommunen blev kontaktet, for at høre hvad der vil ske hvis der er grundejer der ikke overholder deres forpligtigelser. Bertha har talt med kommunen og fik den besked at i første omgang vil en evt. regning for beskæring gå til ejeren af pågældende grund, men i sidse ende er det hele grundejerforeningen der hefter, da det er privat vej. Men så langt når vi forhåbentlig aldrig.
Aftalte at John skal gå vores veje igennem så snart vejret er til det.

Nyt indkøbt jord af nogle grundejer.
Den nye grundejerforening der bliver dannet i forbindelse med noget indkøbt jord foran deres huse ned mod vandet, vil stadig være en del af Lykkestrup Strand, da vi har fælles vej, men skal have et selvstændigt regnskab for pasning af det indkøbte jord.

Evt. Herunder komsammen efter generalforsamlingen.
Blev enige om at Bertha spørger John om vi må låne hans garage som vi plejer, med efterfølgende komsammen.

Næste møde bliver generalforsamlingen d.10. maj 2008.
Referent: Bertha Lund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø
Samsø 16 februar 2008


Indkaldelse til bestyrelsesmøde


Fredag d 21. marts kl. 10 til ca.kl. 11,30

Sted: Bertha Lund Sælvig 71Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Indkaldelse af suppleant efter Ib Hahne Christensen er død

3. Økonomi og medlemmer + fastsættelse af kontingent til næste år.

4. Fællesareal og strand.

5. Veje og stier.

6. Samtale om nyt indkøbt fællesareal af nogle grundejer

7. Evt. Herunder evt. komsammen efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen


Bertha Lund

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grundejerforeningen Lykkestrup Strand
Bestyrelsesmøde 13. oktober 2007 kl. 10-11.30 hos formanden, Bertha Lund.

1. Generalforsamlingsreferat godkendt.
Bestyrelsen konstitueret.
Formand: Bertha Lund
Sekretær: Grete Olsen
Kasserer: Hanne Olesen (ikke til stede)
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Bech
Ib Hahne Christensen

2. Kassebeholdningen er ca. kr. 59.000.
Fire medlemmer mangler at betale kontingent
plus Ivan.

3. Kun syv medlemmer mødte til havedagen 6. oktober.
Bertha får arrangeret bortkørsel af gammel
badebro-trappe samt diverse jernrør.
Bestyrelsen anbefaler, at vor badebro nedtages
allerede i september mod betaling.
Græsslåningen er ikke helt ok. Måske en idé
at lade N.J. slå græs på fastlagte datoer.
Der indkøbes et nyt træ-skraldestativ plus
10 affaldssække. Stativet opstilles nær
udsigtsbænkene og tømmes efter behov.

4. Veje er i år gjort i stand for ca.
16.000 kr. (afhøvling med mere).

5. Efter god information hos Teknisk Forvaltning
må vi erkende, at det ikke ligger indenfor
bestyrelsens område at ændre de bestående
forhold. Den enkelte grundejer må i generende
situationer selv henvende sig til kommunen.

Fortsættes side 2
6. Ny grundejerforening ikke nødvendig, men de
11 implicerede grundejere må i fællesskab
betale eventuelle ekstraudgifter.


7. Den nye sejlplan, hvor Bornholmstrafikken
er impliceret, blev debatteret.

Næste bestyrelsesmøde holdes 21. marts 2008
hos formanden.

Mødet sluttet kl. 11.40 i god og behagelig
stemning.


Referent: Grete Olsen

Tilbage til indhold