Vedtægter - Lykkestrup Strand Grundejerforening

Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for GrundejerforeningenLykkestrup Strand
§1
Foreningens navn og hjemsted:Grundejerforeningen "Lykkestrup Strand", Sælvig Havn, Samsø
§2
Foreningens medlemmer er, i henhold til tinglyste deklarationer, de til enhver tid værende ejere af parceller, der er udstykkede fra Lykkestrupgård pr. Tranebjerg.Foreningen er pligtig til at optage ejere af fremtidigt udstykkede parceller fra samme og kan endvidere optage passive eller associerede medlemmer. Ethvert medlem er pligtig til at overholde de bestemmelser samt udrede de kontingenter, som vedtages af foreningens generalforsamling. Privat bopælsforandring skal meddeles foreningen.
§3
Det er foreningens formål at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, herunder veje, stier, fællesareal m.v., specielt vedligeholdelse af disse. Foreningen skal være talerør overfor offentlige instanser i den udstrækning et udsnit at grundejere må finde dette påkrævet i særlige anliggender.
§4
Det årlige kontingent fastsættes på foreningens generalforsamling på grundlag at et budget udarbejdet at den siddende bestyrelse. Kontingentet er forfaldent til betaling ved modtagelse at opkrævning. Postvæsenets kvittering gælder som medlemskort for det regnskabsår, der er anført på girokortet.Kontingentet er pålignet parcellen, således at et kontingent gælder for en parcel. Ejer en person flere parceller indenfor området, er de tinglyste deklarationer gældende for parcellerne, således at den pågældende skal betale kontingent til foreningen for hver parcel.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes en ganq årligt i maj eller juni måned. Generalforsamlingen skal afholdes på Samsø og finde sted en lørdag eller søndag.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er, uanset antallet af fremmødte medlemmer, beslutningsdygtig i alle sager, undtagen vedtægtsændringer.Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.M.h.t. stemmeafgivning er følgende gældende:a.stemmeafgivning skal ske personligt, ved ægtefælle eller skriftlig fuldmagt.b.uanset om en parcel ejes af flere, giver hver parcel kun ret til at afgive en(1) stemme.c.selvom et medlem er ejer af flere parceller i området, opnås dog kun ret til en (1) stemme på generalforsamlingen.d.alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, såfremt en udvælgelse foretages blandt de opstillede kandidater.Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Medlemmerne kan stille forslag og spørgsmål til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen samme år. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den er beslutningsdygtig.Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:1. formandens beretning2. fremlæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelse3. fastsættelse af næste års kontingent4. valg af bestyrelse og suppleanter5. valg af revisorer og suppleanter6. valg af diverse udvalg7. behandling af indkomne forslag8. eventuelt.De af generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af bestyrelsen samt den valgte dirigent.
§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Efter general-forsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.Bestyrelsen kan nedsætte specielle udvalg til løsning af opgaver af fælles interesse.Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og genvalg må normalt kun ske til 2 på hinanden følgende perioder, På ulige årstal skal afgå 3 bestyrelsesmedlem-mer, på lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer.Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren samt 1 medlem. Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse afholdes af foreningen. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt.Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 medlemmers tilstedeværelse.
§ 7
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regningskrav må kun udbetales efter tilsagn fra formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Kun kassereren må fortage udbetalinger og er så til gengæld ansvarlig for kassebeholdningen overfor foreningen. Revision af regnskabet foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Valgperioden er 2 år med afgang af 1 revisor hvert år. Herudover vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren.
§ 8
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, sendes forslaget til urafstemning inden en måned. Ved urafstemningen kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9
Ethvert medlem er pligtig til at respektere den private ejendomsret og i tilfælde af udlejning at gøre den pågældende opmærksom på det lejede areals afgrænsning, samt at færdsel udenfor dette område skal ske på de afstukne veje og stier samt fællesareal, at afstå fra støjende adfærd samt vise hensyn med motordrevne haveredskaber.Ajourført efter ændringsforslag vedtaget på general forsamlingen den 2. juni 2001 samt den skriftlige urafstemning i henhold til vedtægterne.

Tilbage til indhold