Lykkestrup Strand Grundejerforening

Lykkestrup Strand Grundejerforenings officielle hjemmeside for grundejere i Sælvig.

Forningen repræsenterer over 100 medlemmer. Medlemsskabet er tinglyst i lokalplanen for sælvig området. Hvert år afholdes generalforsamligen i maj/juni måned.

Kontakt grundejerforeningen: lykkestrupstrand@dk

Bestyrelsesmedlemmer  


Formand:                                                 Lisbeth Printz Sørensen, Strandparken 7

Regnskab og økonomi:                        Inge Jørgensen, Strandlykken 25

Sekretær:                                                  Ulla Skou, Strandparken 19

Informationer til medlemmer:           Anette Huus Pedersen, Strandlykken 13

Fællesareal badebro m.m                  Hans Christian Nielsen, Strandkrogen 9


Badebroudvalget:

Hans Christian Nielsen, Strandkrogen 9, Bjørn Sørensen, Strandparken 7 , Kai Huus Pedersen, Strandlykken 13, Carsten Jørgensen, Strandkrogen 27, 


Derudover kan der nedsættets udvalg, som fx tager sig af maling af bænke, eller andre emner som bestyrelsen kan finde nyttige. Udvalg kan også nedsœttets, efter forslag fra medlemmerne af Lykkestrup Strand Grundejerforening. Bestyrelsen har mulighed for at sætte eventuelle forslag til afstemning på generalforsamlingen.

Vedtægter og referater fra generalforsamlinge


Vedtægter for Grundejerforeningen Lykkestrup Strand
§1
Foreningens navn og hjemsted: Grundejerforeningen "Lykkestrup Strand", Sælvig Havn, Samsø
§2
Foreningens medlemmer er, i henhold til tinglyste deklarationer, de til enhver tid værende ejere af parceller, der er udstykkede fra Lykkestrupgård pr. Tranebjerg. Foreningen er pligtig til at optage ejere af fremtidigt udstykkede parceller fra samme og kan endvidere optage passive eller associerede medlemmer. Ethvert medlem er pligtig til at overholde de bestemmelser samt udrede de kontingenter, som vedtages af foreningens generalforsamling. Privat bopælsforandring skal meddeles foreningen.
§3
Det er foreningens formål at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, herunder veje, stier, fællesareal m.v., specielt vedligeholdelse af disse. Foreningen skal være talerør overfor offentlige instanser i den udstrækning et udsnit at grundejere må finde dette påkrævet i særlige anliggender.
§4
Det årlige kontingent fastsættes på foreningens generalforsamling på grundlag at et budget udarbejdet at den siddende bestyrelse. Kontingentet er forfaldent til betaling ved modtagelse at opkrævning. Postvæsenets kvittering gælder som medlemskort for det regnskabsår, der er anført på girokortet. Kontingentet er pålignet parcellen, således at et kontingent gælder for en parcel. Ejer en person flere parceller indenfor området, er de tinglyste deklarationer gældende for parcellerne, således at den pågældende skal betale kontingent til foreningen for hver parcel.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj eller juni måned. Generalforsamlingen skal afholdes på Samsø og finde sted en lørdag eller søndag. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er, uanset antallet af fremmødte medlemmer, beslutningsdygtig i alle sager, undtagen vedtægtsændringer.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.M.h.t. stemmeafgivning er følgende gældende:

a. stemmeafgivning skal ske personligt, ved ægtefælle eller skriftlig fuldmagt.

b. uanset om en parcel ejes af flere, giver hver parcel kun ret til at afgive en (1) stemme.

c. selvom et medlem er ejer af flere parceller i området, opnås dog kun ret til en (1) stemme på generalforsamlingen.

d. alle personvalg sker ved skriftlig afstemning, såfremt en udvælgelse foretages blandt de opstillede kandidater. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Medlemmerne kan stille forslag og spørgsmål til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen samme år. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der skal kontrollere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den er beslutningsdygtig.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


1. formandens beretning
2. fremlæggelse af regnskab underskrevet af revisorer og bestyrelse
3. fastsættelse af næste års kontingent
4. valg af bestyrelse og suppleanter
5. valg af revisorer og suppleanter
6. valg af diverse udvalg7. behandling af indkomne forslag8. eventuelt. De af generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af bestyrelsen samt den valgte dirigent.


§6
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte specielle udvalg til løsning af opgaver af fælles interesse. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og genvalg må normalt kun ske til 2 på hinanden følgende perioder.
På ulige årstal skal afgå 3 bestyrelsesmedlemmer, på lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller kassereren samt 1 medlem. Bestyrelsen er ulønnet, men direkte udgifter ved hvervets udførelse afholdes af foreningen. Bestyrelsen afholder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer anser det for nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 medlemmers tilstedeværelse.
§ 7
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regningskrav må kun udbetales efter tilsagn fra formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Kun kassereren må fortage udbetalinger og er så til gengæld ansvarlig for kassebeholdningen overfor foreningen. Revision af regnskabet foretages af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer. Valgperioden er 2 år med afgang af 1 revisor hvert år. Herudover vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren.
§ 8
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, sendes forslaget til urafstemning inden en måned. Ved urafstemningen kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9
Ethvert medlem er pligtig til at respektere den private ejendomsret og i tilfælde af udlejning at gøre den pågældende opmærksom på det lejede areals afgrænsning, samt at færdsel udenfor dette område skal ske på de afstukne veje og stier samt fællesareal, at afstå fra støjende adfærd samt vise hensyn med motordrevne haveredskaber.Ajourført efter ændringsforslag vedtaget på general forsamlingen den 2. juni 2001 samt den skriftlige urafstemning i henhold til vedtægterne.


Ajourført efter ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen den 2. juni 2001 samt den skriftlige urafstemning i henhold til vedtægterne


Referatet fra Generalforsamling 2024

Pinselørdag den 18. maj 2024 kl. 15.00 ved fællesarealet.

Deltagelse af 37 medlemmer


1. Valg af dirigent og stemmetæller

Dirigent: Jens Hedegård

Stemmetæller: Mette Vadstrup


2. Formandens beretning.

Godkendt af generalforsamlingen.

Vedhæftet

Spørgsmål: Om olielignende væske der flød på vandet på den oversvømmede del

af fællesarealet i vinterens løb ? Svar : det vides ikke.


3. Fremlæggelse af regnskab.

Vedhæftet

Godkendt af generalforsamlingen.

Der skal fremad rettet betales ejendomsskat på fællesarealet, det er pt. 50 kr.

 

4. Fastsættelse af næste års kontingent.

Foreslag uændret, det blev godkendt

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 På valg er Anette Huus og Inge Jørgensen.

Ingen andre opstillet.

Begge genvalgt.


6. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Annette Risgård blev valgt

Revisorer: Jens Hedegård og Jacob Troels-Smith

Rev. Suppleant: Peter Rohde


8. Valg af fællesudvalget.

Alle er genvalgt med en ny

Fællesudvalg: H.C. Nielsen, Jens Hedegård, Michal Pedersen

Bjørn Sørensen, Kai Huus Pedersen og Steen Sørensen.


9. Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag, men der har været en dialog med

Morten Ellegård Asmussen Sælvig 18. Brev oplæsning.

Det handler om passage forbi huset. Hvor der har været opsat et skilt om at det

er forbudt at passere og der er løse hunde.

Dette vil blive rettet til at man må passerer men der skal vises hensyn til

beboerene.

Der har også været en dialog med kommunen om udløbet fra rensnings anlægget,

der nu efter der er opstået en indsø, hvor det ville være hensigtsmæssigt at grave

hul så vandet kan bliver udskiftet i ind søen. Dialogen fortsættes.


10. Evt.

Spørgsmål: Om der som tidligere kunne holdes generalforsamlingen i, nu Tonnys

hal, hos Sten og Grus.

Svar: Der var en del arbejde i at få hallen brugbar, der skal lejes borde, stole og

grill, som skal hentes fredag og efter er oprydning Søndag.

Dette var der ikke umiddelbart nogen der vil påtage sig.

Visit Samsø har et link til Google mapps der viser en vej man kan komme rundt

langs kysten og andre vandre ture.

Hvis der indsendes forslag til dagsordenen, henstilles der til at bestyrelsen sender

dem videre til medlemmerne inden generalforsamlingen.

     

På bestyrelsens vegne

Ulla Skou

Lykkestrup Strand Grundejerforening

Vedhæftet formandens beretning


Formandens beretning 2024

 

Velkommen til Lykkestrup Strand Grundejerforenings årlige generalforsamling som vi igen i år afholder i Sasjas have.

Vi vil her hygge os et par timer med øl/vand og snacks. Vi har haft 3 bestyrelsesmøder samt lidt mailkorrespondance. Bestyrelsen konstituerede sig på det første møde.

 

Formand: Lisbeth Printz Sørensen, Kasserer: Inge Jørgensen, Sekretær: Ulla Skou, div. Edb m.m.
H.C. Nielsen og Anette Huus Pedersen.

 

Økonomi: 

Der blev udsendt kontingent opkrævning i februar til betaling - 1. marts, - der er stadigvæk flere der skal rykkes.

Vi er godt 100 medlemmer, velkommen til de nye medlemmer.

 

Veje og Stier:

Der har vi været meget udfordret af al den megen regn. Vejene prøver vi at have tjek på med hjælp af Samsø Sten og Grus.

Men husk der må kun køres 15 km/t på grusvejene, og vis hensyn.

Sørg for at der er klippet tilbage ved oversigtslinjer og ved vejene i al almindelighed.

Og så minder vi om at haveaffald skal på Harpesdal (man-torsdag 8-12 og 12,30-15,30. fredag 8-12.
søndag 10-12) og husk ingen afbrænding.

 

Fællesarealet:

Der har vi også været udfordret pga. regn, regn og atter regn. Den planlagte dræning, af en del af arealet har været svært for Carsten Rasmussen at komme i gang med, ligeså græsslåning.

Planerne for fællesarealet, som vi sidste år fik grønt lys for, på generalforsamlingen, er udsat af samme grund, vi håber at komme i gang først på sommeren.

Der er bestilt et træstativ med 3 gynger, som bliver placeret lidt øst for det gamle gyngestativ og det gamle stativ bliver erstattet af træstubbe til at kravle på.

Vi søgte Samsø Feriepartners Oplevelsespulje og har fået 10.000 kr. Vi fik overrakt checken nede på fællesarealet, pengene vil blive brugt til et ekstra bord og bænksæt.

Ang. Græsset på fællesarealet, vil næsten alt blive slået i år, vi synes ikke arealet med det lange græs så kønt ud sidst på sæsonen.                                                                                                                                            

 

Måske bliver vi nødt til at få en lille lavning, den vil vi så tilsået med en blomsterblanding.

Der bliver heller ikke slået en stribe langs grusvejen hen til Åge Olsen, så håber vi det kan afholde folk

til at køre derind.

 

Vores badebro fik vi sat op søndag d. 5/5 i lidt småregn, ved hjælp af gæve drenge og piger, som blev ”lidt” våde, tusind tak til jer.

Vi har lige et par brædder der skal udskiftes.

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og frivillige for et godt og hyggeligt samarbejde, i årets løb.

Håber at vi ses til hygge og lidt arbejde her i sommer ved fællesarealet/stranden.

 

 

Hilsen Lisbeth (formand)
Referat fra generalforsamling 2023

 

Referat fra generalforsamling

Pinselørdag den 27. maj 2023 kl. 15.00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller 

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 4. Fastsættelse af næste års kontingent

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  På valg er Lisbeth Printz Sørensen, H.C Nielsen og Ulla Skou, - villige til genvalg.

  (Medlemmer kan opstille kandidater).

 6. Valg af suppleant tilbestyrelsen

 7. Valg af revisor + revisorsuppleant

 8. Valg af fællesudvalget

 9. Legepladsudvalget fremlægger ideer for fællesarealet 

 10. indkomne forslag

 11. Evt.

   

   

  1. Valg af dirigent og stemmetæller

  Jens Hedegård til dirigent og Bent Andersen til stemmetæller.

   

  2. Formandens beretning.

  Se vedhæftet

   

  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

  Udsendt med indkaldelsen. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Inge Jørgensen, og

  godkendt af generalforsamlingen efter få opklarende spørgsmål.

   
  4. Fastsættelse af næste års kontingent.

  Kontingentet fortsætter uændret med 400 kr. for medlemskab og vejbidrag.
  200 kr. for dem der kun betaler for vejbidrag eller kontingent.

   

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  På valg er H.C Nielsen, Ulla Skou og Lisbeth Sørensen - alle blev genvalgt uden

  modkandidater.

   

  6. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  Til suppleant opstillede Annette Riisgaard, som blev valgt.

   

  7. Valg af revisor + revisorsuppleant.

  Genvalgtes Jacob Troels-Smidt, Jens Hedegård og til suppleant genvalgtes Peter Rohde

  8. Valg af fællesudvalget.

  Genvalgtes fra tidligere: Christian Nielsen, Jens Hedegård, Michal Pedersen

  Bjørn Sørensen, Kai Huus Pedersen og Dennis Rosendahl og som nyt medlem Brian Larsen

   

  9. Fremlæggelse af ideer for fællesarealet

  Legepladsudvalget består af:
  Charlotte Beck Nielsen, Morten Vadstrup, Lisa Sørensen

  Kasper Gaard, Dennis Rosendahl og Ulla Skou

   

  Ulla fremlægger:

  Nuværende gyngestativ skal efterses, og man vil vurdere om det evt. kan forlænges, så

  det kan opgraderes med en sansegynge.

  Udvalget har arbejdet med ideen om balanceredskaber i naturmaterialer, som kunne være træstubbe eller store sten, halvt nedgravet i terrænet.

  Rutsjebanerør, hvor der graves en lille høj til rutsjebanen.  – Rutsjebanen kan ikke etableres ned mod stranden – er undersøgt hos kystdirektoratet.

   

  Skabe et samlingssted, hvor badebro-sektionerne bliver opbevaret om vinteren. Her kunne

  der flyttes nogle hybenbuske, så der bliver en hulning, hvor der vil være plads til bord- bænkesæt.

  Ekstra indkøb af to sæt bord- bænkesæt.

  Forsøg med kun at slå en del af græsområdet på fællesområdet, kun hvor der er legeplads fodboldbane og langs bevoksning.

  Ved at undgå græsslåning op mod vejen, skal der ikke lægges flere store sten for at undgå biler

  kører ind på området.

   

  Budget:
  Udvalget vil lave et mere uddybende budget, og søge forskellige fonde. Derudover

  skal der også betales forsikring på broen og legeredskaberne. Bestyrelsen kan bidrage med

  max 50.000 kr.

  Har nogen ideer til fonde, som kan søges, vil udvalget gerne høre om det.

   

  Kommentarer til udvalget:

  Efter fremlæggelsen fra Ulla var der kommentarer og spørgsmål.

   

  Der blev stillet spørgsmål om, hvem der ejer fællesarealet:

  -Ifølge foreningens vedtægter tilhører fællesareal, stier og veje grundejerforeningen og vedligeholdes af denne, - så vi er alle ejere.

   

  Der blev også spurgt ind til, hvad der må laves på området:

  - Udvalget har været i kontakt med kystdirektoratet, og der må fx ikke etableres en rutsjebane ned mod stranden. Udvalget vil gerne have noget mere konkret at arbejde ud fra inden mere undersøges.

  Spørgsmål om dræning af legeområdet:

  – Formanden har kontaktet en entreprenør, og vi vil tage det op på et senere tidspunkt.

   

  Der kom forslag om at tage hul på opgaverne, så de laves i etaper og finde ud af, hvad der er stemning for.

   

  Der blev spurgt om budget i henhold til de fremførte ideer:

  – Det kan være svært at lave et budget, da der er stor forskel på priser, kvalitet og hvad der ønskes. Derfor vil udvalget gerne have noget mere konkret at arbejde med, inden der laves et mere uddybende budget.

  Der vil komme en udgift til forsikring af badebro og diverse legeredskaber. Bestyrelsen kan bidrage med max 50.000 kr. og der vil blive søgt forskellige fonde. Nogle fonde vil gerne vide, hvor meget foreningen selv kan bidrage med.


  Der blev enighed om afstemning om:
  1.  Opgradering af gyngestativ

  2. Opsætning af en sansegynge
  3. Lave balanceredskaber

  Bestyrelsen afsætter max 50.000 som rammebeløb.

   

  Resultatet af afstemning blev:


  For forslaget:                          22

  Imod forslaget                        0

  Blanke stemmer                     4

   

  Referent til punkt 9: Kai Huus Pedersen

   

   10. Indkommende forslag

  Ingen


  11. Evt.

  Spørgsmål om den lodrette badetrappe – bestyrelsen har på sidste generalforsamling fået bemyndigelse til indkøb af to badetrapper, så vi vil se om den lodrette badetrappe evt. skal skiftes.

   

  Ang. Papircontaineren på Strandlykken, som er blevet overflødig efter at der er kommet papir

  fraktion i husstands affaldsbeholderene. Bestyrelsen er i dialog med kommunen om at den ændres til en papcontainer, det kan bare tage tid.
  En ide om at opsætte en saunatønde, der evt. kunne tjene penge ind.


  Dirigenten takkede for god ro og orden.

   

  Diverse adresser:

  Facebook sider for området:

  Lykkestrupstrand, Administreret af Per

  Sælvig sammenhold, en nabogruppe for fastboende som administreret af blandt andet
  Marianne Kolby.

  Foreningens hjemmeside: lykkestrupstrand.dk

  Foreningens mailadresse: lykkestrupstrand@gmail.com

   

  Mvh Referent Ulla Skou


  Formandens beretning 2023


  Velkommen til Lykkestrup Strand Grundejerforenings årlige generalforsamling, som vi i år afholder på vores fællesareal. Hvor vi vil hygge os med lidt øl og vand samt snacks.

  Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb, udover det løse som mail og fysiks kontakt, når der har været behov for det.

  Bestyrelsen konstituerede sig på første møde efter generalforsamlingen: Formand: Lisbeth Printz Sørensen, Kasser: Inge Jørgensen, Sekretær: Ulla Skou, samt Anette Huus Pedersen og Hans Christian Nielsen.


  Økonomi og medlemmer:
  Der blev udsendt kontingentopkrævning først i februar til betaling den 15. marts. Der er stadigvæk flere der skal rykkes, så en god ide’ er måske at sætte den til betaling, når mailen modtages. Vi er nu 101 medlemmer, der er handlet flere huse det sidste års tid, så velkommen til nye medlemmer.

  Fællesareal og badebro:
  Efter sidste års generalforsamling, blev der nedsat et legepladsudvalg, bestående af Lisa, Kasper, Dennis, Morten, Charlotte og Ulla fra bestyrelsen – de vil om lidt fremlægge deres ideer for fællesarealet.

  Carsten Rasmussen passer som hidtil vores græs på fællesarealet, og efter ønske fra legepladsudvalget bliver det i en lidt reduceret udgave, HC og jeg vil løbende tjekke behovet for græsslåningen.

  Der er indkøbt 2 bord/bænk sæt, som vi håber mange vil få glæde af til fx spisning og ved solnedgang. Jeg har talt med kommunen, om vi kan få en affaldsspand, der kan stå sammen med containerne på P-pladsen. Så vi alle, som en fælles opgave, kan holde fællesarealet.

  Badebroen blev opsat den 3. maj i fint vejr og lavvande, den nye trappe på badebroen, er mange rigtig glade for, dog ville flere badende gerne bevare den stejle trappe yderst, nu må vi se når badesæsonen starter om den skal udskiftes, som bestyrelse fik godkendelse til på sidste generalforsamling


  Veje og Stier:
  HC og jeg har været på en rundtur i vores område, for at kikke på veje og stier. HC har kontaktet Samsø Sten og Grus for en fast pris årlig, for at holde vores veje, de fik den store tur 2022, nogle steder med en lidt ”udfordrende” belægning. Men husk at der stadig kun må køres 15 km.  Husk at klippe ved oversigt linjer. Stierne vi har i området, håber vi stadig at lodsejerne der ligger op ad disse, passer med beskæring og slåning! Tak for det. Og så vil jeg minde om at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af. Kai og HC har stået for nye og opdaterede skilte, i hele området.


  Affald sortering:
  Vi håber alle er tilfredse med, at resultatet blev en fælles løsning for alle i Sælvig, om man er fastboende eller sommerhus ejer. Har man haveaffald, så har Harpesdal søndag 10-12 og hverdage 8-12 og 12.30-15.30 dog kun formiddag om fredagen.


  Til slut vil jeg takke bestyrelsen og andre frivillige for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Som ny formand har jeg været glad for, at bestyrelsen har bestået af fastboende og fritidssamsinger, som er her ofte.
  Lisbeth Printz Sørensen
  Formand for Lykkestrupstrand Grundejer Forening


  Referat fra generalforsamling 2022


  Referat fra generalforsamling i Grundejerforening Lykkestrupstrand den 04. Maj 2022


  Ref. Susanne Daugaard


  Dagsordenspunkter for mødet:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

  4. Fastsættelse af næste års kontingent

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af suppleant. Nuværende Ulla Skov

  7. Valg af revisor + suppleanter

  8. Valg af fællesudvalget

  9. Indkomne forslag

  10. Evt.


  Formand Bertha Lund bød velkommen og indledte grundejerforeningsmødet med, at der blev holdt et minuts stilhed for at mindes og ære bestyrelsesmedlem Tommy Beck, som er afgået ved døden. Herefter gik den ordinære dagsorden i gang.


  Ad. 1. Jens Hedegaard blev foreslået som dirigent og modtog valget.


  Ad. 2.Formanden aflagde beretning for året, og kom bl.a. ind på følgende: Lykkestrupstrands hjemmeside skal skiftes via skifteretsattest, da den står i Tommy Becks navn, fordi Tommy havde ansvaret for foreningens hjemmeside. Der har i året været en omfattende renovering af områdets grusveje.

  Bertha takkede bestyrelsen og en særlig tak til Kaj, der har taget over for Tommy.

  Bestyrelsen har været i dialog med Samsø spillevand. Der er desværre lange udsigter til, at vi bliver tilsluttet kloakeringen. Dette beror på en politisk beslutning om, at områder med grundvand og nyudstykninger tages før vores område.


  Formandens beretning vedlægges.


  Der blev efter formandens beretning spurgt ind til kloakeringen. Der er desværre ikke sat frist på, hvornår kloakeringen kommer på plads. De tager i første omgang kun nye udstykninger med samt områder med særlige forhold omkring grundvand såsom fx Pillemark. Derfor kommer eksempelvis den nye udstykning Sælvighuse foran os. Det er politisk bestemt.


  Formandens beretning blev godkendt uden yderligere bemærkninger.


  Ad 3 Inge Jørgensen fremlagde regnskabet. Foreningen har skiftet bank og har dermed bragt gebyrerne ned. Regningen for reparation af områdets grusveje er ikke med i dette års regnskab. Denne post, som beløber sig på 23.000 kr.for reparation af veje, vil således påløbe næste års regnskab. Der var ros til vejenes nye stand.

  Regnskabet blev vedtaget.


  Ad. 4Bestyrelsen foreslog uændret vejbidrag på 200 kr/år og medlemskab 200 kr/år - dvs. i alt 400kr/år. Der er sondring mellem de grundejere, der ligger ud til amtsvejen. De betaler ikke til vedligehold af grusvejene. Det samme gælder en landmand. Alle øvrige betaler i alt 400 kr/år.

  Forslag om at fastholde nuværende kontingent blev vedtaget.


  Ad. 5Bestyrelsen foreslog genvalg af Inge Jørgensen og Anette Pedersen, der begge modtog genvalg og blev valg. Der skulle derudover vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tommy Beck, ligesom der skulle findes en afløser for Bertha Lund, som fraflytter øen. De to nye bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år og er således på valg igen næste år. Bestyrelsen foreslog Christian Nielsen (HC), som gerne vil ind i bestyrelsen og som er fastboende på øen. Bestyrelsen foreslog desuden Ulla Skou. Både Ulla og Christian blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og vælger selv formand mv.


  Ad.6 Da Ulla Skou var suppleant, skulle der vælges en ny suppleant. Dennis Rosendahl kandiderede til suppleant til bestyrelsen og blev valgt.


  Ad. 7 Valg af revisorsuppleant. Jacob Troels Smith og Jens Hedegaard blev genvalgt som revisorer. Peter Rode er revisor-suppleant og modtog genvalg.


  Ad. 8Fællesudvalget står for at tage badebroen ind om efteråret og ud om foråret. Jens Bernhardt er igen klar til at deltage i aktivitetsudvalget efter pause. De resterende medlemmer er også parate til fortsat at bidrage til arbejdet.


  Ad.9 Bestyrelsen foreslog en ekstra trappe til badebroen, som er placeret lidt længere inde mod land. Prisen er omkring 10.750 kr. inkl. moms. Trappen er mere skråtstillet end den eksisterende og har gelænder.Der var forslag om at give bestyrelsen mandat til at bruge lidt flere penge end de 10.750 kr. såfremt prisen når at stige. Dette blev vedtaget.


  Derudover var der forslag fra strandparken 9, v. Kasper Gård om et nyt borde / bænkesæt, da det eksisterende er gået til. Kaj og Anette fra Strandlykken havde før mødet givet besked til formanden om, at de gerne står for vedligehold af det nye borde/ bænkesæt. Forslag om borde/bænkesæt blev vedtaget.


  Samme forslagsstiller havde desuden forslag og at udvide den eksisterende legeplads på fællesarealet. Det blev i forsamlingen bemærket, at vi allerede har fodboldmål og at det var vigtigt, at der i tilfælde af udvidelse af legepladsen, blev taget hensyn til, at den ikke skæmmer i naturområdet. Der kom på mødet forslag om udefittness redskaber i stedet for legeredskaber, så både seniorer og børn kunne have gavn af dem.

  Det blev vedtaget at bestyrelsen arbejder videre med forslaget omkring legeplads eller at de kan nedsætte et udvalg, som arbejder videre med emnet.Det blev bemærket, at det ikke er tilstrækkeligt med et skiltning om at leg foregår på eget ansvar. Dem som arbejder videre med tiltaget, skal derfor også undersøge nærmere, hvordan en eventuel udvidelse kan lovliggøres herunder afdække behovetfor ansvarsforsikring.

  Hvis nogle ønsker at tage del i det undersøgende arbejde omkring en eventuel udvidelse, kontaktes bestyrelsen.


  Ad. 10Det blev desuden foreslået, at den eksisterende trappe på badebroen også skiftes, når den nye trappe etableres. Mange syntes at trappen er for stejl, ligesom den heller ikke længere når havbunden. Bestyrelsen fik på mødet mandat til at købe en ekstra stige.


  Der var desuden forslag om at bestyrelsen kontakter Færgeselskabet og evt. Samsø kommune/Politiet omkring de trafikale forhold i Sælvig, hvor der fx ofte er meget lang kø til og fra færgen om søndagen. Da der ikke er flere spor på vejen, opstår der ofte farlige situationer. Desuden benytter nogle trafikanter, på opfordring fra Færgeselskabets medarbejdere, Strandparkens grusvej som genvej hvis de skal nå færgen, hvilket belaster områdets veje og dermed økonomi.

  Der var ogsåbekymring om cyklister, der ikke kan finde vej til cykelstien og derfor krydser vejen på vilkårlige steder grundet utydelig skiltning. Det er ikke tilstrækkeligt tydeligt, at stien er fælles for både gående og cyklister. Elcyklerne udgør en forøget risiko. Den nye bestyrelse opfordres til at tage fat i emnet. Udover færgeselskabet kan Teknisk forvaltning samt politiet med fordel kontaktes.

  Har man som grundejer bemærkninger, kan man tage kontakt til bestyrelsen.


  Bertha Lund omdelte på vegne af bestyrelsen reklame for projektet ‘Landsbyer i bevægelse’. Hvis det har interesse, kan man kontakte Mie Petri Lind fra Strandlykken.


  Som afrunding på mødet takkede bestyrelsen den afgående formand Bertha for det store arbejde i bestyrelsen gennem 22 år som formand og 25 år som medlem. Bertha fraflytter øen 1/8.22, men vil stadig komme på øen fordi datter og svigersøn har købt hus i Sælvig.


  Referat:


  Susanne Daugaard

  Strandlykken 23, Sælvig   

  Regler for området:


  Klipning af hegn mod kørebane

  Hegn og træer skal klippes som andvist på tegning for at skraldebilen og evt. udrykningskøretøjer kan komme frem

  Afbrændning af haveaffald

  Afbrændning af have- og andet affald er ikke tilladt i sommerhusområder og generelt for haver i bymæssig bebyggelse - så vis hensyn.