Generalforsamling - Lykkestrup Strand Grundejerforening

Gå til indhold

Generalforsamling


Sælvig Samsø
Dato.7. maj 2021
Grundet gældende restriktioner afholdes generalforsamling Pinselørdag den 22. maj 2021 kl. 14.00 På fællesarealet - medbring selv stol eller tæppe.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tommy Beck, Lisbeth Sørensen og Bertha Lund afgår efter tur. Alle er villig til at modtage genvalg. Det skal dog anføres, at medlemmerne kan opstille kandidater.
6. Valg af suppleant. Nuværende Ulla Skou
7. Valg af revisor + suppleanter.
8. Valg af fællesudvalget.
9. Indkomne forslag.
10. Evt. Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. skal være formanden, Bertha Lund Sælvig 71 8305 Samsø i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens nuværende sammensætning er: Formand. Bertha Lund, Sekretær. Lisbeth Sørensen Kasserer. Inge Jørgensen, Anette Huus Pedersen – Tommy Beck IT ansvarlig Tommy Beck Anette Huus Pedersen Revisorer: Jens Hedegaard og Jacob Troels-Smith Rev. Suppleant: Peter Rohde
Fællesudvalg: Christian Nielsen – Steen Josiasen Bjørn Sørensen – Jens Hedegaard
Med venlig hilsen Bertha Lund
___________________________________________________________________________________________________________________________
Den 22 maj 2021, kl 14.00 var vi 30 medlemmer samlet til generalforsamling i Bertha’s have.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent: valgt blev Jens Hedegård, han bød velkommen, generalforsamlings invitation var udsendt til tiden, og dejligt at vi i år kunne mødes, selv om alt stadig er i coronasen tegn. Alle 30 medlemmer præsentere sig selv, mange nye var mødt op.
2. Beretning ved Bertha, den blev godkendt. Lidt kommentar dertil: Per U O, fortalte lidt om affaldsorteringen, som stadig var i hørings/beslutnings fase videre fortalte Per om kloakering planen for Sælvig, hvis vi er heldig bliver det måske i 2027!!!!
3. Fremlæggelse af regnskab v. Inge, det blev godkendt.
4. Fastsættelse af næste års kontingent , uændret.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, det blev genvalg til Bertha, Tommy og Lisbeth.
6. Valg af suppleant Ulla skov.
7. Valg af revisor +suppleant genvalg til Jens og Jacob Ny suppleant Peter Rohde.
8. Valg til fællesudvalget: Hans Christian, Tommy, Bjørn genvalgNye: Michael Pedersen , Dennis Rosendahl , Kaj Pedersen 9. Indkommen post: forslag om begrænsning af græsslåning på fællesareal , af hensyn til biodiversitet. Men det blev nedstemt. 10. Evt.: Ang. græs på fællesareal, Carsten slår det ca. hver 10 dag i sæsonen, vejene fik en tur i foråret, og de får inden sommeren et tjek/ opretning. Tonny fra Samsø Sten og Grus kommer med et tilbud om ekstra belægning. Tonny tjekker også stranden for tang. En forespørgsels om flere legeredskaber på fællesarealet, Tommy undersøger mulighed. Den sløjfede Petanque banen skal planeres. Tak til alle som mødte op, håber vi næste år kan mødes på mere normal måde.
Hilsen Lisbeth
____________________________________________________________________________________________________________

Årsberetning for 2020 -2021 Velkommen til Lykkestrup Strands årlige generalforsamling. vi havde ikke nogen generalforsamling i 2020 på grund af corona situationen, men blev i bestyrelsen enige om at vi blev nød til at gøre noget helt utraditionelt for at gennemføre en generalforsamling i år, så derfor sidder vi her. Bestyrelsen består af Tommy Bech der tager sig af alt der vedrører udsendelse af breve til medlemmer, Lisbeth Sørensen som Sekretær, Inge Jørgensen Kasser, Anette Huus og mig Bertha Lund som Formand.
Vi har holdt 4 bestyrers møder i åres løb, foruden det vi mailer med hinanden hvis der er noget der skal drøftes.
Økonomi og medlemmer: Der blev udsendt mail til indbetaling af kontingent i januar måned, de fleste havde betalt til den fastsatte tid, men Tommy måtte sende endnu et brev ud til 20 medlemmer der ikke havde betalt til tiden. En lille smule respektløst over for bestyrelsen som laver et ulønnet arbejde.
Fællesareal og græs: Carsten Rasmussen passer græsset som hidtil. Vi har aftalt at det skal slås hver 10 dag hele sommeren, med mindre vi løber ind i en sommer som 2018 hvor der næsten ingen vand kom. Gyngerne skal efterses en gang imellem, bl.a. låsebeslagene. Den ene gynge er i stykker nu, venter på reservedele plus en mand med en stige til at udbedre det.
Veje og stier: På vores møder i påsken har vi altid et punkt der hedder reparation af veje. vi er godt klar over at det er et punkt som de fleste medlemmer går op i, derfor sørger vi også for at der bliver udført rep. af vejene hver forår. For et par år siden blev det ikke gjort om foråret, da der blev lagt fibernet ned, da blev vejene først ordnet om efteråret, hvorved at vi sprang det efterfølgende forår over. Hvis der er grundejer der får renoveret eller bygger hus, skal de sørge for at retablere vejen hvis den har lidt overlast. Foreningen bruger Samsø Sten og Grus.
Der må kun køres 15 km. på vejene, men vi oplever stadig at der er nogen der ikke overholder fartbegrænsningern, desværre, er det ikke nogen der er med på mødet her. Man ser det især i svingene på den måde grus og småsten ligger. Jeg har kørt en tur for at se hvordan oversigt forholdene er fra sidevejene og ud til Sælvig. Alle steder er der klippet ind i flugt med skel, dog kunne det være rart hvis nogle af hækkene var lidt lavere, men de overholder kravene på 1,8 m. Ved udkørslen på venstre side fra Strandparken er udsynet ikke optimalt, man skal næsten helt ud på cykelstien for at se hvad der kommer, derved kan man nemt komme til at påkøre en cyklist. Vejvæsnet harsat et hegn op lige ud til cykelstien, og ejerens beplantning er lige bag ved, især der vil det være ønskeligt hvis der blev klippet helt ned i hjørnet.
Badebro: Badebroen er sat ud. 6 raske mænd gik i gang onsdag aften med hjælp af Bjørns gummiged, vejret var godt og jeg tror de hyggede sig med det. Der var nogle gæster sidste år, der beklagede sig over at stigen på badebroen ikke var god at gå ned af, den havde en forkert vinkel og det sidste trin sad løst. Christian tog den op og fik der repareret ved en smed, i mellemtiden var den blevet erstattet af en almindelig stige der var forsvarligt surret fast.
Kloakering: Hvert år inden generalforsamlingen ringer jeg til Per Even Rasmussen fra Samsø spildevand for at få en status over hvor langt man er i kloakering på Samsø. Det ser ud til at der er lange udsigter før der sker noget i Sælvig. Lige nu graver man på vej ud til Vesterlykken, derefter kommer turen til Pillemark, Tannerup og en ny udstykning ved Sælvig Huse. Sidste år nævnte jeg at grundet lugtgener fra nedsivningsanlægget ville der blive sat en form for UV og kulfelter på anlægget, da jeg talte med Per Even Rasmussen fortalte han at det var sat op. Noget af den lugt der somme sider kan være, kan også komme fra en lille sø der ligger nede på stranden. Måske efter færge broen er blevet forlænget har det påvirket at der ikke så tit skyller frisk vand over den, så det derved bliver brakvand..
Affald sortering: På vores generalforsamling i 2019 fortalte jeg at kommunen ville have os med i en forsøgsordning hvor der ikke blev hentet affald ved egen husstand, bestyrelsen blev dengang enige om at takke nej til at være med i sådan et forsøg. Da jeg nævnte det på vores møde dengang kom det tydeligt frem at det heller ikke var noget generalforsamlingen gik ind for. Nu er det så kommet på tale igen, det vil sige at man ikke længere vil have en opsamlingsordning ved egen matrikel, men selv gå eller køre til nogle affalds øer med sit affald, som kommunen vil sætte op. Det med at der skal være affalds øer begrunder kommunen med at de skal indkøbe større indsamlings biler som så stiller krav til veje og vendepladser.Der har været en hørings runde om emnet, hvor vi i vores grundejerforening gik sammen med de øvrige sommerhusområder på Samsø, hvor der blev stillet spørgsmål til ordning. Høringsrunden sluttede d. 10. maj så vi kender ikke resultatet af det hele endnu, men nu begynder den lovmæssige proces, hvor vores spørgsmål og forvaltningens kommentar bliver sammenfattet i en hvidbog. Denne bog vil indgå som bilag til politikernes endelig sagsbehandling af regulativ forslagene, der vil ske i juni måned Afslutning:
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg vil også takke bro udvalget for et godt stykke arbejde, alt den hjælp er med til at vi kan holde udgifterne nede til gavn for os alle
_____________________________________________________________________________________________________________________________Da årets generalforsamling er aflyst pga COVID 19 fremgår formandens beretning herunder.


Årsberetning for 2019 – 2020
Da myndighederne endnu ikke anbefaler at vi samles flere end højst nødvendig, har bestyrelsen valgt at sende beretning og regnskab ud på mail og post til medlemmerne i år.
.Jeg vil starte med bestyrelsen. Tommy Beck som er IT ansvarlig og sender alt ud til medlemmer på mail, Inge Jørgensen Kasser, Lisbeth Sørensen Sekretær, Anette Huus Pedersen, og mig Bertha Lund som Formand.
Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb hvor vi har drøftet bl.a. hvad der kom frem af ønsker og andet ved generalforsamling sidste år.
Da vi ikke afholder en generalforsamling har de to der er på valg, indvilget i at fortsætte i bestyrelsen.
Økonomi og medlemmer: En af de ting bestyrelsen vedtog, var at skifte bank. Vi synes at Jyske Bank pålægger en lille forening som vores nogle ublu renter og gebyr. I 2018 betalte vi næsten 1000 kr. i renter og gebyr, i 2019 var det næsten steget til det dobbelte. Vi har derfor skiftet til Danske Bank hvor vi kun betaler 75 kr. i kvartalet. Det er da en forskel der er til at få øje på. Vi blev også enig om at fremover skal medlemmerne betale årskontingent i januar. Den gamle måde at man først betaler når der har været holdt generalforsamling, og hvor man så fastsatte næste års kontingent, var et levn fra da kalender året i foreningen gik fra d.1.april til året efter d.31. marts. Alle har betalt kontingent for 2020 med undtagelse af 1 medlem som desværre har svært ved at forstå at alle skal bidrage til foreningen.
Fællesareal og græs: Sidste efterår har der været nogle biler inde på græsset hvor de åbenbart har siddet fast, de er så vidt vides blevet trukket fri, af hvem ved jeg ikke, men de har lavet nogle dybe hjulspor. Jeg fik Carsten Rasmussen til at udbedre skaderne, men det er nogle ærgerlige penge vi måtte af med, som godt kunne være brugt bedre. Da jeg ikke har set hvem de pågældende var, ved jeg ikke hvem jeg skal sende regningen til.
Carsten passer græsset som hidtil, dog vil han have at jeg skal holde øje med, hvornår det trænger til at blive slået. Det prøver jeg så på efter bedste evne, men en gang imellem er det svært at skulle holde øje med det hele. Fremover vil jeg derfor bede han om at slå det hver 10 dag hele sommeren, med mindre vi får en tørke periode som forrige år.
Veje og stier: Jeg har både kørt og gået en tur på vores veje, for at bedømme deres forfatning, vi fik ordnet vejene sidste efterår så efter min vurdering er de ikke i så ringe stand. Der er et par små huller rundt omkring, men ikke noget alarmerende. Jeg vil endnu en gang, minde bilister om altid at køre i højre side af vejen, for ikke at danne hulvej. Husk også at man kun må køre 15 km. i timen, ved min gennemgang af vejene kan jeg se, at især i svingene bliver der kørt for stærkt, på den måde grus og småsten ligger der.
Der er flere grundejer der får renoveret deres huse, de skal selv sørge for at retablere vejen, hvis den har lidt overlast. Foreningen bruger Samsø Sten og Grus til den slags.
Oversigt forholdene fra sommerhusvejene og ud til Sælvig ser ud til at være i orden, dog er der nogle træer et par steder, hvor grenene hænger ud over vejen så skraldebilen og andre høje køretøjer rammer i mod. Hvis de pågældende husejer ikke selv kan se det, må de have en påtale, ellers ser beplantningen ud mod vej ud til at være nogenlunde i orden. Der er jo altid et par steder hvor det kunne være bedre. Hvis der er nogle medlemmer der har bjørneklo på deres grund, skal I hurtigst mulig sørge for at bekæmpe dem, inden de går i frø. Bekæmpelses periode er 15. maj til 1.oktober.
Badebro: Mandag d.23.september 2019 blev vores badebro taget ind. Den var blevet slået skæv af den stærke blæst der var ugen før. Det var Bjørn der i samarbejde med Tommy fik samlede nogle folk efter fyraften. Kl. 16.00 kom der ca. 6 mand og ved hjælp af Bjørns mini gummiged fik de den ind. Der var et af fagene hvor rammen var ved at rådne, det blev lagt til side for her senere at blive repareret. Hans Christian Nielsen som var med til at tage broen ind, skruede alle brædderne af og fik Carl Rasmussen til at lave en ny ramme, hvorefter han skruede brædderne på igen. Vi må nok se i øjnene at det er noget vi skal gøre på flere af fagene fremover, men forhåbentlig kan den holde mange år på den måde, og stadig være sikker nok at gå ud på. Hvis alt går efter planen bliver broen sat ud pinse lørdag om eftermiddagen.
Kloakering: Jeg har igen i år talt med Per Even Rasmussen fra Samsø spildevand, men vi skal ikke regne med der sker noget her i Sælvig før efter 2023. Han fortalte også, at der er et uvildigt selskab der efterser anlægget, for alt se som alt er som det skal være, der har ikke været nogen bemærkninger.
Susanne og Jens Hedegaard havde et møde med Per Even Rasmussen angående lugtgener fra nedsivningsanlægget ved Strandlykken. Dialogen var konstruktiv og har resulteret i at der blev installeret en enhed som ved brug af UV bestråling samt ozon behandling vil reducere lugtgenerne med 90 %
Afslutning: Jeg vil takke alle der har gjort et stykke arbejde til gavn for foreningen, det er dejligt når folk møder op i alt slags vejr for at hjælpe hinanden med eks. Badebroen. Jeg vil også takke bestyrelsen for det store frivillige arbejde i udføre. Jeg synes vi er et godt time og håber vi fortsat må have et godt samarbejde. God sommer til alle.
Venlig hilsen Bertha Lund.
Er der kommentarer til beretningen kan man skrive til mig. Bertha42lund@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________


                               ​Lykkestrup Strand
                                                       ​                                                                                                      Dato.20. maj 2019

Indkaldelse til foreningens generalforsamling Pinselørdag den 8 juni 2019 kl. 15.00 Samsø Perlen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.    Tommy Beck, Lisbeth Sørensen og Bertha Lund afgår efter tur.    Alle er villig til at modtage        genvalg.    Det skal dog anføres, at medlemmerne kan opstille kandidater.
6. Valg af suppleant. Nuværende Gert Karlsen
7. Valg af revisor + suppleanter.
8. Valg af fællesudvalget.
9. Indkomne forslag.
10. Evt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. skal være formanden, Bertha Lund Sælvig 71 8305 Samsø i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens nuværende sammensætning er: Formand. Bertha Lund, Sekretær. Lisbeth Sørensen Kasserer. Inge Jørgensen, Anette Huus Pedersen – Tommy Beck
Revisorer:          Jens Hedegaard og Jacob Troels-Smith Rev. Suppleant: Jane Jørgensen og Knud Boesen Fællesudvalg:    Peter Lund – Carsten Rasmussen                            Bjørn Sørensen – Jens Hedegaard

                                                       med venlig hilsen
                                                        Bertha Lund

____________________________________________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling d. 8. Juni 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Jens Hedegaard.
    Der var mødt ca. 50 medlemmer på Perlen.
2. Beretning: v. Formand Bertha Lund, den blev godkendt.
   Per Urban kom opfølgende med nyt om kloak, der fortsat er udsat, men der var stemning for at få taget prøver af vandet ud       nord for havnen, med henblik på evt. at få det " rensede" vand i ledning op til Onsbjerg.
   Vi havde fået en henvendelse om affaldssortering i " øer" i vores område, som forsøg, men vi takkede nej tak.
3. Regnskab : v. Inge Jørgensen, det blev godkendt.
4. Kontingent uændret.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   På valg: Tommy Beck, Lisbeth Sørensen, Bertha Lund. Alle var villige til genvalg, da der ikke var nye kandidater var der            genvalg.  
6. Valg af suppleant: Ulla Skov.
7. Valg af revisor: genvalg til Jens Hedegaard og Jacob Troels-Smith Suppleant: Peter Rode.
8. Valg af fællesudvalg: Peter Lund , Jens Hedegaard , Bjørn Sørensen , Steen Josiassen
9. Indkommen foreslag: fra Jacob Troels-Smith, ang. undersøgelse om en billigere bank-forbindelse samt et økonomi system til     at gøre bogføringen nemmere. Men fra bestyrelsen/ kasserens side, havde vi talt om muligheden, men vi har besluttet at           fortsætte med nuværende løsninger. Badebro ud og ind, fortsætter på frivillig basis. 10. Evt. Der blev talt om
   affaldssortering, men der var ikke den store opbakning.
   Om mulighed for at fortsætte pinsefesten i de følgende år hos Samsø Sten og Grus nye ejere. Bestyrelsen vil undersøge            dette.
   Vores veje fik også en tur, Samsø Sten og Grus fortsætter vedligeholdelsen, evt. hvis der er behov, 2 gange årlig. Flere              askebægre på haven og P-pladsen, ( Per Urban tager det med til kommunen.)
   Der bliver husstandsomdelt et 50 års jubilæum hæfte. Indeholdende nye og gamle billeder og historier fra        grundejerforeningens start og område.
   Referat : Lisbeth Printz Sørensen.
   Formand: Bertha Lund
   Dirigent: Jens Hedegaard

____________________________________________________________________________________________________


Årsberetning 2018-2019
Velkommen til Lykkestrup Strands årlige generalforsamling.
Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen.
Tommy Beck som er IT ansvarlig og sender alt ud til medlemmer på mail, Inge Jørgensen Kasser, Lisbeth Sørensen Sekretær, Anette Huus Pedersen, og mig Bertha Lund som Formand. Vi har haft 3 bestyrelsesmøder, og derudover skriver vi sammen på mail, hvis der er noget passerende.
Vi er igen rykket over på Perlen hvor vi tidligere har holdt vores generalforsamling.
John har som bekendt solgt sin virksomhed, og vi kan jo ikke regne med, at de nye ejere synes at det er en god ide, at vi lægger beslag på deres garageanlæg en hel weekend.
Vi har de sidste ca. 15 år haft en god tid der, hvor vi efter generalforsamlingen om aftenen kunne mødes til grill og hyggelig samvær, men alt får jo en ende.
I år er der 50 år siden vores grundejerforening blev dannet, og i den anledning har vi fået udgivet et lille tidsskrift som vi i bestyrelsen har prøvet at sammensætte. Vi har taget noget fra 25 år jubilæums skriftet og ført noget nyt til. Kai Huus Pedersen, Anettes mand er dygtig til sådan noget og har stået for layout og trykning. Vi vil husstandsomdele det i nærmest fremtid.
Medlemmer og kontingent:
Det begynder at gå fremad med at inddrive kontingent på mail, der er dog stadig nogen der skal have en påmindelse om det, måske fordi beskeden om indbetalingen forsvinder i mængden af hvad man ellers får af mail. Der er også stadig nogle grundejere der skal have giro kort, enten fordi de ikke har en PC, eller fordi de trods utallige henvendelser ikke har sendt en mailadresse til os.
I år kommer kontingent indbetalingen som sædvanlig ud i august måned, vil har altid haft det sådan, at vi først sendte kontingent ud efter der havde været generalforsamling, hvor fastsættelsen af kontingentet for næste år blev bestemt, men fremover vil vi allerede sende ud i februar. Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december, så det er mere rigtig at indbetale lige efter regnskabsårets begyndelse. Førhen gik regnskabsåret fra 1.april til 31. marts. Det blev netop lavet om så der var bedre tid til at lave et årsregnskab inden generalforsamlingen.
Fællesareal:
Carsten holder græsset på fællesarealet, som han har gjort i mange år. Han føler han har fået for meget kritik de sidste par år. Det må skyldes at han ikke altid slog græsset omkring bænkene og de store sten. Det er blevet meget bedre i år, dog har han bedt bestyrelsen fortælle ham hvornår vi vil have slået græsset. Dette er ikke holdbart i længden, så det må vi have en anden ordning på, mener da at hvis han slår græs
andre steder, så ved han hvor tit det skal slås i de forskelligere perioder og alt efter om det er tørke eller om der har regnet så det er vokset meget.
Med hensyn til vores gynge, kan folk være trygge, den er støbt ned i cement, så den er solidt nok forankret, der vil ikke ske det som skete på Sjælland i påsken. Peter vil se de forskellige kæder efter, så I kan rolig sætte jeres børn og børnebørn op på den.
Vi har talt om at nedlægge petanquebanen, den er fyldt med ukrudt. Der er ingen der vil påtage sig opgaven at holde den, og som den ser ud nu kan den ikke bruges til noget.
Veje:
Jeg har været ude at køre en tur med Tonny, den nye mand ved Samsø Sten og Grus. Vi aftalte hvilke veje det skulle repareres og hvilke der var i orden. Har aftalt med ham at det ikke skal ske noget før de er færdige med at grave fibernet ned.
De er nu færdige med nedgravningen, men jeg skrev til kommunen at jeg ikke er helt tilfreds med resultatet af reetableringen, der ligger store sten, hvor der før var græs.
Kommunen svarede tilbage, og jeg har efterfølgende talt med dem der står for nedgravningen. De er ved at tromle så alle de store sten bliver presset ned i jorden, der bliver kørt muld på og sået græs. De er i fuld gang, vi må så forvente at alt bliver som det skal være.
Husk at man kun må køre 15 km. I timen på vores veje. Har bemærket at der er en del der ikke overholder det, så det kan ikke siges for tit. Vejene er meget sårbare især i svingene.
Jeg vil gøre opmærksom på Kæmpe- Bjørneklo, alle lodsejer har pligt til at bekæmpe den. Bekæmpelsesperioden er 15. maj til 1. oktober og bekæmpelsen skal forhindre, at planten blomstrer og sætter frø. Så se efter i alle kroge at jeres haver om der skulle gemme sig en`.
Jeg vil også minde grundejer med hjørnegrunde om at få klippet tilbage til skel, så oversigtforholdene er i orden.
Er man i tvivl om sine stedlige forhold, så mål fra vejens midte, afstanden til hegn skal være det halve af vejens bredde. Vores veje er ifølge deklarationerne udlagt til 6 og 8 meter.
Badebro:
Torsdag d.20. september 2018 dagen før den første efterårsstorm blev vores badebro taget ind.  Carsten Rasmussen ringede til mig om eftermiddagen og bad mig få fat i noget mandskab til at hjælp. Der var ca.5 mand der hen under aften i silende regn hjalp hinanden med det. John kom med gummigeden og hjalp med de våde og derfor tunge brofag.
Badebroen vil, hvis alt går vel, blive sat ud i morgen søndag. Jens Hedegård var rundt hos dem der er med i broudvalget sidste fredag, for at prøve om han kunne samles mandskab til at den kunne komme ud lørdag eftermiddag ved lavvande, men der lykkedes ikke. Så vi må håbe det lykkes i morgen. Det vil jo være trist hvis der ikke fremover vil være folk nok til at tage sig af det. Under punkt 8. skal vi finde ud af hvordan vi
fremover skal få det klaret. Om vi evt. skal have hjælp udefra til det, eller der er nok unge raske folk i vores forening der vil stå for opgaven.
Affald sortering:
Midt i maj fik jeg er brev fra kommunen. De ville hører bestyrelsens holdning til en anden form for affald sortering. Det de søgte var et sommerhusområde og en landsby, hvor grundejerne i en forsøgsperiode ikke ville få afhentet affald ved egen husstand, i perioden ville der oprettes nogle affaldsøer, hvor man selv skulle bringe sit affald. Der ville være 4 sorteringer, bio affald, emballage, restaffald og papir/pap.
Vi var lidt uenige i bestyrelsen, men flertallet takkede nej til forsøget, vi ville ikke være en prøveklud. En ting var, hvor ville kommunen opstille de affalds øer. De 2 eneste steder der kunne blive tale om, var ved parkeringspladsen ved fællesarealet og ved Strandlykken. Vi har mange grundejere der lejer deres huse ud i sommerperioden og tror ikke alle feriegæster er indstillet på at de selv skal sortere deres affald på den måde.
Spildevandsplanen:
Vi skal ikke regne med det bliver foreløbig vi får kloakeret i vores område. Har talt med Per Rasmussen der står for alt der har med spildevand at gøre. Det er jo politisk bestemt hvem der først skal have kloakeret, vi er ikke med i planperiode for de næste 4 år, man vil i første omgang koncentrerer sig om de områder hvor der overhovedet ikke er noget rensningsanlæg, selv om guderne må vide hvor effektiv vores er.
Affaldsindsamling:
Vi bliver hvert år kontaktet af naturfredningsforeningen, om vi vil være med til at samle affald i vores område. Det bliver altid publiceret i Samsø Posten, men det var kun min nabo Erik, min mand Peter og jeg der deltog.
Erik gik ud på de store sten langs med den sydlige del af havnen og samlede nogle brædder op som lå og flød der, Peter og jeg gik turen op til indkørslen ind til Strandlykken + rastepladsen ved skoven. Havnens folk havde lige fejet hele havnearealet, så der var ikke noget, men ved cykelstien samler jeg konstant cigaretskodder op. Folk står og nyder den smukke udsigt medens de nyder en cigaret, men trods det at der er flere skraldespande smider de bare cigaretskodden på jorden.
Kan se, der efter rygestop på færgen er stillet ryge skraldespand op eller hvad de nu hedder mellem opmarchbåsene og cykelstien, men det tror jeg ikke det bliver bedre af.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke alle der har udført et stykke arbejde til gavn for foreningen.
Tak til bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde i året der er gået. I aften vil vi, der har meldt sig til spisning mødes kl. 18 til et par forhåbentlig hyggelige timer.

God sommer
Bertha Lund


____________________________________________________________________________________________________Referat fra generalforsamling d. 19. maj 2018.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Steen Josiassen. Der var mødt ca.40 medlemmer, alle præsenterede sig med navn
og adresse.
2. Beretning: Bertha Lund fremlagde sin beretning, som blev godt medtaget. Per Urban kom med
opfølgende kommentar til kloak, samt der kom spørgsmål fra medlemmer ang. Kloak, men der var
ikke noget nyt.
3. Regnskab: Gert Karlsen fremlagde regnskab, som blev godkendt. Der var et lille underskud, som var
penge brugt på nyindkøb af bl.a. rør til badebro.
4. Kontingent uændret.
5. Valg af bestyrelse: Gert Karlsen ønskede ikke genvalg, ind kom i stedet Anette Huus Pedersen, Inge
Jørgensen blev genvalgt.
6. Valg af suppleant: Gert Karlsen.
7. Valg af revisor: Jens Hedegård og Jacob Troels-Smith.
Suppleant: Jane Jørgensen og Knud Boesen.
8. Valg til fællesudvalg: Bjørn Sørensen, Jens Hedegård, Peter Lund, Jens Bernhard og Carsten
Rasmussen.
9. Ingen forslag modtaget.
10. EVT.
Tidsbegrænsning på P-pladsen v. Skoven er vedtaget kunne Per Urban fortælle, så nu venter vi på skiltet.
Ros til John for vedligeholdelse af vejene.
Lidt ris til Carsten med opfordring om at slå græsset mere om foråret, helst ikke om aftenen.
Men ellers er fællesarealet blevet pænt, uden hyben hækken.
Vi har jubilæum i 2019 så gode ideer modtages, evt. gamle billeder.
Referent: Lisbeth Sørensen
Formand Bertha Lund
Dirigent Steen Josiassen.

________________________________________________________________________________________________________


Årsberetning 2017-2018

Velkommen til Lykkestrupstrand årlige generalforsamling.
Jeg vil som sædvanlig starte med at præsentere bestyrelsen.
Tommy Beck som er IT ansvarlig og sender alt ud til medlemmerne på mail, Gert Karlsen Kasserer, Lisbeth Sørensen
Sekretær, Inge Jørgensen som er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Chalotte Nielsen, og mig Bertha Lund som formand.
Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder i året der er gået. Hvis der er noget vi skal tale om derimellem, klarer vi det som regel på
mail. Jeg synes vi har nogle gode møder hvor vi får drøftet de ting der trænger sig på.
Medlemmer og kontingent:
Vi prøver så vidt mulig for at spare porto at sende alt til medlemmerne ud på mail, men vi oplever desværre nogle gange
at vores besked om kontingent indbetaling forsvinder i mængden af mail folk får, hvorefter vi må sende endnu en mail af
sted, det er dobbelt arbejde for os der skal tage sig af det. Alle grundejere med undtagelse af en` har betalt for 2017.
Jeg synes vi har en god harmonisk grundejerforening, hvor der er en god dialog. Hvis jeg skriver til en grundejer om ting
der skal rettes eller der skal skæres tilbage til skel, får jeg altid en pæn tilbagemelding, at det skal ske når vedkommende
kommer til øen.
Container :
Ved generalforsamlingen sidste år var der forslag fremme om at opsætte container til hegnsbeskæring, da vi jo ikke har
vores bålplads mere. Bestyrelsen behandlede det ved mødet sidste efterår, der var fuld enighed om at det med at
afskaffe haveaffald måtte hver enkelt grundejer selv sørge for. Det kan jo ikke være alle medlemmer der skal være med
til at betale for, at der er nogen der har så meget hegnsbeskæring, at de ikke ved hvordan de skal komme af med det.
Der kom nogle argumenter sidste år om, at der jo ikke var alle der havde en trailer, men uanset hvordan, der var ingen
der kommer kørende med en trillebøre mere, undtagen dem der boede tættest på bålpladsen, og hvis man har læsset
bilen for at køre til et bål, kan man vel også køre den anden vej ned til Harpesdal.
Jeg ved fra grundejerforeningerne i Mårup, hvor de aldrig har haft bålplads, at de selv må sørge for at komme af med
det hegnsbeskæring de har.
Fællesarealet:
Carsten tager sig af græsslåningen som han har gjort nu i nogle år. Efter vi har nedlagt bålpladsen er der blevet pænere
på græsarealet, der er ingen grene og andet kvas der ligger og flyder mere. Vi fik jo også fyldt noget muld i de værste
huller sidste år, så alt i alt skulle det gerne være blevet bedre.
Vi har fået fjernet hyben hækken langs vejen mod fællesarealet, hvorefter der er sat nogle sten, for at markere skel
mellem græs og vej. Hyben hækken helt nede ved stranden vil vi lade blive, den giver læ hvis det blæser, så den skal
bare klippes tilbage en gang imellem.
Veje og stier:
Jeg vil minde jer om at se efter bjørneklo på jeres grund, kik ind under buske og krat, det er som regel sådanne steder de
gemmer sig, det er nu de skal bekæmpes inden de sætter blomst, samtidig vil jeg minde om, at jer med hjørnegrund skal
sørge for at oversigtsforholdene er i orden.
John vil som sædvanlig tage sig af vores veje, der er altid nogle store huller der skal stoppes. Alt det regn vi fik i 2017
har ikke været det bedste for en grusvej. Der er også altid nogle der køre for stærkt, hvad vejen heller ikke har godt af,
der må kun køres 15 km. i timen. Vil som sædvanlig minde om at man så vidt mulig kører i højre side af vejen, så man
ikke danner hulvej.
På sidste års generalforsamling kom samtalen ind på alle Kjeldahl`s biler der optog rastepladsen ved skoven. Jeg sendte
en mail til Per Urban om problemet, som han lovede at tage med til det næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Lidt
har det da hjulpet, men der er ikke sat skilte op om tidsbegrænsning, så der står af og til stadig lastbiler på pladsen. Jeg
må nok rykke for det igen, for jeg forstod på det hele at der ville blive sat et skilt op også.
Badebro:
Badebroen blev sat ud sidste fredag. Det var et dejligt vejr, Carsten Rasmussen kom med sin Teleskoplæsser til at løfte
brofagene ud med. Han havde også taget Søren Kristian med, som efterhånden er en stor dreng der godt kan tage fat.
Derudover var de fleste fra bro udvalget der, godt hjulpet af Tommy Beck og Per Nielsen.
Da broen var klar efter et par timer, var Susanne fra Strandlykken den første til at indvie den.
Charlotte havde købt pølser og brød, grillen blev tændt og der blev hygget i det gode vejr, som vi altid har gjort.
Sidste år blev alle jernrørene til badebroen udskiftet, det var et stort arbejde som Jesper Vantore og Carsten Hedegaard
påtog sig det meste af.
Spildevandsplanen:
Jeg ringede til Samsø Spildevand for et par dage siden, for at blive opdateret på kloakplanen. Det er først efter 2019 der
vil blive taget stilling til hvornår der skal kloakeres her i Sælvig.
Affaldsindsamling:
Vi bliver hvert år kontaktet af naturfredningsforeningen, om vi vil være med til at samle affald i vores område. Jeg gik en
tur ned omkring havnen, og på et par af vores stier + grøftekanten fra skoven og hjem, jeg samlede omkring 10 kg.
Tommy gik turen om mod Ringebjerg, jeg ved også at der er nogen af jer, der er sød til at tage en pose med, når I til
sommer går en tur den vej.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke alle der har udført et stykke arbejde til gavn for foreningen, det er guld værd og er med til at holde
udgifterne nede.
Jeg vil også minde om fællesspisning i aften, grillen er klar ca. kl.18.00

________________________________________________________________________________________________________Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand
Sælvig Samsø

Indkaldelse til foreningens generalforsamling
Pinselørdag den 19 maj 2018 kl. 14.00
Sælvig 79 ” John´s Garage ”

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Inge Jørgensen og Gert Karlsen afgår efter tur.
Gert modtager ikke genvalg, Inge er villig til genvalg.
Medlemmer kan opstille kandidater.
6. Valg af suppleant. Nuværende Jesper Vantora
7. Valg af revisor + suppleanter.
8. Valg af fællesudvalget.
9. Indkomne forslag.
10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. skal være formanden,
Bertha Lund
Sælvig 71
8305 Samsø
i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens nuværende sammensætning er:
Formand. Bertha Lund – Sekretær. Lisbeth P. Sørensen
Kasserer. Gert Karlsen – Inge Jørgensen – Tommy Beck
Revisorer: Jens Hedegård og Morten Haase
Rev. Suppleant: Jane Jørgensen og Jacob Troels-Schmidt
Fællesudvalg: Peter Lund, Jens Hedegård, Jens Bernhard
Jesper Vantore og Bjørn Sørensen
Med venlig hilsen
Bertha Lund

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat fra generalforsamlingen d.3-6 2017

Dagsorden:
1. Jens Hedegård blev valgt til dirigent. Det var mødt 44 medlemmer, alle
   præsenterede sig med navn og adresse.
2. Bertha fremlagde sin beretning, som blev godkendt. Per Urban kom med
   opfølgende kommentar til kloak, men ikke noget nyt! måske først i 2021.
3. Gert Karlsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Kontingent uændret.
5. Valg til bestyrelsen Bertha Lund, Lisbeth Sørensen, Tommy Beck.
6. Valg som suppleant: Inge Jørgensen, Jesper Vantore.
7. Valg af Revisor: genvalg Morten Haase, Jens Hedegård.
   Suppleant: Jacob Troels-Schmidt, Jane Jørgensen.
8. Valg til fællesudvalg: Bjørn Sørensen, Jens Hedegård, Peter Lund, Jesper
   Vantore, nyvalgt Jens Bernhard.
9. Ingen forslag modtaget.
10. Ros til John for vedligeholdelse af veje. Ris til Carsten for manglende klipning
     omkring sten på fællesarealet. Ang. Bålplads, bestyrelsen skal på deres næste
     møde drøfte evt. container til affald. Jesper fortalte om status vedr.
     opsætning af badebro. Skilt på Strandlykken sænkes, V. Jens og Bent.
     Tidsbegrænsning af parkering ved skoven: mail til Per Urban, Petanquebane
     bevares.
Referat Lisbeth Sørensen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Årsberetning for 2016-2017
Velkommen til Lykkestrupstrand årlige generalforsamling.
Jeg vil som altid starte med at præsentere bestyrelsen. Tommy Beck som tager sig af alt
udsendelse af mail fra foreningen og opdatere vores hjemmeside. Lisbeth Sørensen som er
sekretær, Gert Karlsen kasser, Charlotte Nielsen og mig Bertha Lund Formand.
Vi har i årets løb holdt 2 møder, resten klarer vi når vi ellers ses, eller skriver sammen på
mail.
Jeg synes vi har et godt samarbejde hvad jeg håber resten af bestyrelsen vil giv mig ret i.
Medlemmer og kontingent:
Der blev i sin tid lavet en lokalplan for hele sommerhusområdet her i Sælvig, hvor der bl.a.
stod at der skulle oprettes en grundejerforening.
Grundejerforeningen blev stifter i 1969, så om 2 år er det 50 år siden.
Der er i alt 104 grundejer som hver betaler enten 400 kr. eller 200 kr. alt efter hvor de bor.
Dem der kun betaler 200 kr. er dem der bor ud til offentlig vej og derfor ikke skal betale til
vedligeholdelse af vej. Der er dem der bor i det oprindelige (gamle) Sælvig, vi er ikke
underlagt at skulle være med i grundejerforeningen, men er det, da vi gerne vil være en del
af lokalsamfundet her.
Kontingentet bliver altid sendt ud efter den årlige generalforsamling, da vi altid først skal
fastsætte kontingentet der.
Det er begyndt at fungere fint med at sende opkrævning på mail, dog er der altid nogen der
skal have en påmindelse, vi har ca. 10 medlemmer der skal have girokort, enten fordi de
ikke har pc`, eller de stadig efter at vi flere gange har bedt om den, ikke har svaret på vores
henvendelser.
Alle på nær en` har betalt for 2016. Der er selvfølgelig ærgerligt at der er en` der synes det
er OK at køre på frihjul.
Veje og stier:
Vinter sæsonen har været hård ved vores veje med alt den regn vi har fået, med dybe
vandpytter. Jeg aftalt med John at de skulle en tur med vejhøvlen, det er sket, så nu håber
jeg alle er tilfreds med vejene, og synes de er gode at køre på.
Jeg vil som jeg plejer minde om at man kun må kører 15 km. i timen, der er stadig nogen der
ikke læser skiltene. Jeg vil også minde om at man så vidt mulig køre i højre side af vejen, og
ikke midt på som man er tilbøjeligt til, da der derved danner hulvej.
Jeg vil også minde grundejer med hjørnegrunde om, at oversigt forholdene skal være i
orden.
Bålet:
Under vores bestyrelses møde i efterårsferien kom samtalen ind på om vores bålplads var
lovlig.
Ved henvendelse til teknisk forvaltning følte vi ikke vi fik et helt klart svar. De henviste til
nogle regulativer som vi ikke blev meget klogere af. Derfor valgte bestyrelsen at nedlægge
bålpladsen. Efterhånden kom der så meget på bålet at det brændte i flere dage, hvad vi jo
ikke kunne forsvare.
Da bålet i sin tid blev etableret var det en anden tid, folk kom ned til bålpladsen med grene
på deres trillebør, i dag er det i bil med trailer på, så når traileren alligevel er læsset kan man
lige så godt køre til Harpesdal. John har kørt muld på bålpladsen og Carsten vil så græs til
august, som er den mest optimale tid at gøre det på
Fællesarealet:
Carsten vil holde vores græs på fællesarealet som han efterhånden har gjort i en del år. En
gang imellem må jeg dog minde ham om at han godt må bruge buskrydder omkring bænke
og sten.
Græsset på fællesarealet har i mange år været meget hullet. Vi har flere gang talt om at der
skulle gøres noget ved det, uden der er sket mere, men nu er det endelig blevet ordnet.
John har kørt muld på hele arealet og samtidig er parkeringspladsen gjort fin i stand.
De 2 løse bænke var i en ringe forfatning, Fik et tømmerfirma til at save nogle regler til, det
tog lidt ”Samsø tid” Peter og vores nabo Erik fik dem udskiftet, så nu kan de igen bærer en
voksen mand. De 2 faste bænke kan nok holde et par år endnu, uden der skal gøres noget
ved dem. Det er nok omkring 10 år siden de stave de består af blev udskiftet.
Der er indkøbt nye net til fodbold målene, jeg håber der er en` fra fællesudvalget der vil
påtage sig opgaven at sætte dem op.
Badebro:
Ved sidste års generalforsamling var der en beboer der påtalte at der var nogle brædder på
broen der ikke havde det så godt.
Jesper og Peter uskiftede derefter ca. 12 stk. Efter broen blev taget ind i efteråret blev der et
fag taget fra som skal repareres yderligere inden broen bliver sat ud igen.
Tidens tand har været hård ved jernstolperne. Der blev indkøbt nye damprør, som vi har fået
til en nogenlunde pris, da de ikke har noget certifikat, det eneste det betyder, er at der kan
være lidt forskel på længden, hvad det jo ikke betyder noget for os. Rørene er ved at blive
spulet ned, og de gamle skal taget op.
Det er et stort arbejde der også kræver at vejret skal være med dem der udfører det, + at det
skal være lavvande. Lige nu ligger det stille, da Jesper er blevet opereret i sin hånd.. Så
badebroen er ikke kommet ud endnu.
Spildevandsplanen:
Efter planen skal Kommunalbestyrelsen først efter planperioden, dvs. efter 2019, tage stilling
til udførelsen af de næste områder af spildevandsplanen.
Her ligger Sælvig først som nr. 3 efter Onsbjerg og Sælvig Huse. Så udførslen kan ende
med først at blive i 2021-2022
Bjørneklo:
Som altid vil jeg minde grundejerne om, at se efter at der ikke gemmer bjørneklo på jeres
grund.
Kik ind under buske og krat, det er som regel sådanne steder de gemmer sig.
Affaldsindsamling:
Grundejerforeningen meldte os som altid til den årlige affaldsindsamling som
Naturfredningen arrangerer. Det er ikke fordi vi forventer at sommerhusgæsterne skal
deltage i sådan en indsamling, mere for os fastboende, som til daglig færdes her.
Der blev da indsamlet en del, både langs stranden, omkring haven og op af Sælvig.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke alle der har gjort et stykke arbejde til gavn for foreningen. Det er kun ved
fælles hjælp vi kan holde udgifterne nede.
Jeg vil også minde om fællesspisning i aften, grillen er klar kl.18.00
____________________________________________________________________________________________


Generalforsamling d. 18/4 16

kl. 14.00 i John's garage.
1. Valg af dirigent: Jens Hedegård
Han foreslog som sædvane, at alle fremmødte præsentere sig.
2. Bertha læste beretningen, den blev godkendt.
Forespørgelses til beretningen,
Gerne udskiftning/ rep. Af bænke på fællesareal.
Dræning af fællesareal
Teknisk forvaltning undersøger havet, efter havne udvidelse .
Rep./ udskiftning af brædder på badebro.
Gammel jern på stranden.
Alle emnerne bliver taget op, på vores næste møde, d. 5/616
3. Regnskab fremlagt og godkendt.
4. Kontingent uændret.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Charlotte og Gert på valg, modtager genvalg, og de blev genvalgt.
6. Ny suppleant Inge
7. Valg af revisor, Morten og Jens
Valg af revisorsuppl. Jane og Jacob
8. Valg af fællesudvalg:
Per ønsker ikke genvalg, nyvalg til Bjørn.
Udvalget består af Peter,Jens,Jesper,Carsten og Bjørn
9. Ingen indkommen foreslag.
10. Evt. Nyt områdekort
Per Olsen fortalte ang. Kloak
1. Opsamling/brønde øst for havnen, bliver i 2017ført
til ballen , så vi slipper for
Udløb på stranden og lugt.
2. Kloakering i Sælvig bliver tidligst i 2019.
Lisbeth

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Beretning 2015/2016

Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen som den har set ud i nogle år.
Lisbeth Sørensen som er sekretær, Gert Karlsen kasser, Charlotte Nielsen og Tommy Bech
som tager sig af vores hjemmeside og står for alt udsending til medlemmer, og mig Bertha
Lund som formand.
Vi har holdt to bestyrelsesmøder i året der er gået, et i efterårsferien og et her til påske.
Mail og kontingent:
Vi har efterhånden næsten alle grundejernes mail adresser, husk hvis I skifter mail at
foreningen får besked.Vi vil også gerne have besked hvis folk flytter til en ny adresse, så jeg
ikke bliver nød til at tage på kommunekontoret for at finde ud af det,
Det kan stadig nogle gange være et detektiv arbejde at se hvem der har betalt. Ved sidste
års indbetalinger var der en der bare havde skrevet kontingent, en anden havde skrevet
overførsel, det bliver jeg jo ikke kloger af, men de aller fleste har forstået at vi gerne vil have
jeres medlemsnr. eller sommerhus adresse.
Der er dog altid nogen der skal have en påmindelse, der er også nogen der mener at de
aldrig har fået en mail fra os om kontingent indbetaling, til dem kan jeg bare sige, at de må
havde slettet mailen i deres computer uden at havde læst indholdet.
Men det korte af det lange, så har alle, med en undtagelse betalt kontingent for 2015.
Havnen:
Som I alle ved havde Sælvig kongeligt besøg i juni måned sidste år, da vores skib blev døbt
Prinsesse Isabella.
Kommunen havde sørget for busser til festligheden, så der kom ikke for mange biler ned i
vores område.
Ca. 1. oktober blev alle beboer i Sælvig gennem Samsø Posten inviteret ned på Perlen for at
blive orienteret om udvidelsen af færgehavnen.Det var kommunen der åbenbart synes at vi
skulle inddrages, da det selvfølgelig altid vil give nogle gener, når sådan noget byggeri skal
sætter i gang. Der fik vi bl.a. at vide at det var M C Højgård der havde vundet kontrakten på
9.248.901 kr.
Vi fik også en tegning som viste hvordan havnen kom til at se ud, når den var helt færdig.
Efterfølgende var vi nogle beboer der var noget bekymret omkring deres sandgravning som
foregik ca 50 m. uden for stranden nord for havnen. Bekymringen gik på, om de kom ned i
lerlaget og den dybde der efterfølgende er blevet, hvis der er nogen der bader på den side af
stranden.
Et par af beboerne ringede til Kyst inspektoratet, men uden resultat, de havde åbenbart fået
lov til at grave så tæt inde ved land.
Nu ligger den der så, den nye havn! Det er noget af en asfaltørken og ikke den lille lidt
forfaldne Skudehavn jeg husker fra min barndom, men det er udviklingen, og et sted skal
alle dem der gerne vil besøge vores dejlige Ø jo ankomme til.
Den nye færge som skal gå til Aarhus kommer også til at ligge her i Sælvig, den har fået
Samsines gamle anlægsbro.
Der er lavet en åbning så man kan gå fra parkeringspladsen og om på stranden.
Havnefoden har lovet at der kommer et stativ med hundeposer, så må vi håbe folk vil
benytte sig af det.
Veje:
John og jeg kørte en tur engang her i det tidlige forår for at tilse vores veje.
Efter alt den regn der var kommet er det især gået ud over hjørnerne hvor der er nogle biler
der har pløjet græsset helt op. De er blevet rep. og der er sat nogle store sten.
Der er stadig nogle der ikke kan forstå man ikke skal køre ind på den bløde græsrabat,
hverken for at parkere eller når man skal uden om en bil, det ville være ønskeligt hvis man
bad evt. gæster om at køre ind på ens grund.
Der er også kommet noget eks. grus på parkeringspladsen nede foran fællesarealet.
Endnu en gang vil jeg minde om at man kun må kører 15 km. I timen, og altid så langt ude i
højre side som muligt, for ikke at danne hulvej, men altså ikke i græsset.
Broen:
Badebroen blev sat op Kr. Himmelfartsdag, Det var Jesper der hurtigt fik samlet et par
mænd, så de var kun 3 mand til at klare det. John kørte brofagene ned til vandkanten med
gummigeden, så de ikke skulle bære dem så langt
Foreningen har indkøbt en slagnøgle, så vi har vores eget værktøj, hidtil har det været enten
Per eller Carsten der har lagt deres egen slagnøgle til. Alt værktøj bolte mm.der vedrører
broen står ved mig lige nu.
Fællesareal:
Carsten slår vores græs som han har gjort de sidste mange år efterhånden.
Hybenroserne blev ikke klippet ned sidste år, så de skal nok have en ordentlig omgang i år
så de ikke spreder sig for meget.
De to lange bænke er brædderne ikke for gode på mere, vi har talt om at få en tømre til at
skifte dem, men det er måske lige så billigt at købe nogle nye, det er noget bestyrelsen må
tage stilling til her inden sommeren kommer, så folk har noget at sidde på.
Jeg har talt med Carsten om problemet med det megen vand der altid er på fællesarealet
når det har regnet meget, han mener det er nogle drænrør der er stoppet, så vandet ikke
kan komme der fra, det bliver også noget bestyrelsen skal tale om i den kommende tid.
Der ligger nogle både på fællesarealet, er der nogen der ved hvem de tilhøre, den ene er der
hul i, så den kommer nok ikke ud at sejle mere.
Det er selvfølgeligt lovligt at de ligger der, hvis det er nogen af vores grundejer, men det skal
ikke være en bådkirkegård.
Bålet:
Det er et stort privilegie at der er en bålplads hvor vi kan komme af med vores
hegnsbeskæring. Det kan også kun lade sig gøre fordi vi har John der vil tage sig af det, for
det kræver nogle gange store maskiner til at skubbe bålet sammen. Det kan evt. være
toppen af Østrisk fyr der ligger lidt for sig selv, det klarer man ikke lige med en greb eller
rive.
I marts måned var vi nød til at spærrer adgangen til bålpladsen af, efter megen regn var
græsset for blødt til at man kunne køre på det, der havde endda været en bil inde og side
fast og efterladt nogle dybe spor.
John satte nogle store sten, ellers var der nok flere der var kommet til at sidde fast.
Jeg håber alle har forståelse for det, John har brændt bålet ned, så der må ikke komme
mere der ned nu, pladsen slal ligge tom hele sommeren, så har I mere må det køres til
Harpesdal, eller vente til 1. oktober,
Bjørneklo:
Jeg vil opfordrer alle grundejer til at se efter om der er bjørneklo på jeres grund, og ifald at få
dem slået ned hurtigst mulig, jeg ved 2 steder jeg har set dem, når jeg går tur med min hund.
Kik også efter inde under buske og krat, der er tit sådanne steder de gemmer sig.
De bjørneklo vi havde ned mod stranden har vi næsten fået bekæmpet, både Tommy og jeg
har i flere år gået med en spade op og ned af skråningen.
Affalds indsamling:
Igen i år meldte jeg os til Naturfrenings foreningens årlige affaldsindsamling. Det er ikke fordi
jeg regnede med der kom så mange for deltage, Tommy havde skrevet om det på vores
hjemmeside, og det stod også i Samsø Posten om de forskellige steder hvor man kunne
møde op.
Tommy gik en tur om mod Ringebjerg og jeg gik ned omkring havnen og over mod
Tøndehuset. Vi fik da samlet ca.30 kg. Affald og 10 øldåser.
Vores egne veje ser næsten altid pæne ud, så der var der ingen grund til at gå.
Afslutning:
Til slut vil jeg takke alle der har gjort et stykke arbejde til gavn for foreningen. Der er kun ved
fælles hjælp vil kan holde udgifterne nede.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Referat: Generalforsamling Lykkestrup Strand

             Pinselørdag d. 23/5-15 kl. 14.00 i John's garage.

1. Valg af dirigent: Jens Hedegård.
2. Beretning v. Formanden Bertha Lund
   Blev godkendt, spørgsmål til beretningen,
   Bekæmpelse af bjørneklo!! På sti nord for havnen, ville grundejer købe sig til hjælp.
   Ang. Kloak , kom Per med en opdatering om, men intet er vedtaget fra kommunens side.
   Ang. Havnebyggeri, efter lokalplanen, den vil først blive færdiggjort efter sæsonen.
   vi må leve med de nuværende mangler på p-pladser, og tilkørsel forhold.
3. Regnskab v. Gert, blev ligeså godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent , uændret.
5. På valg i bestyrelsen Tommy Beck, Lisbeth Sørensen og Bertha Lund, alle ønskede genvalg,
   og blev genvalgt .
6.  Valg af suppleanter til bestyrelsen genvalg til Niels Larsen og Susanne
7. Valg af revisor genvalg til Morten Haase og Jens Hedegård
   Valg af revisor supp. Jane Jørgensen og Bente (trille)
8. Fællesudvalg:
  Genvalg til Per , Carsten, Jens, Peter   --- ny Jesper Vantore.
9. Ingen indkommen post.
10. Evt.   Der bliver sendt medlemslister med næste opkrævning, som bliver sendt på mail.
              Håbet er så, at når man indbetaler udfylder med medlemsnr. og adresse.
Efterfølgende er bestyrelsen sammensætning:
Formand. Bertha Lund
Kasser. Gert Karlsen
Sekretær. Lisbeth Sørensen

BERETNING 2015
Indledning:
Jeg vil starte med at byde velkommen til Lykkestrupstrand’s årlige generalforsamling. Jeg er
glad for der er nogen der bakker op om vores forening, og vil komme her i eftermiddag.
Jeg vil også takke John fordi han vil give os husly her i sit garageanlæg. Akustikken er godt
nok ikke den bedste her, men jeg håber alle kan høre hvad jeg siger.
Derefter vil jeg præsentere bestyrelsen. Lisbeth Prinz Sørensen Sekretær, Gert Karlsen
Kasserer, Tommy Back som tager sig af vores hjemmeside, Chalotte Nielsen og mig Bertha
Lund som Formand.
Vi har holdt 2 bestyrelses møder i årets løb, resten klare vi på mail, hvis der er noget der
skal drøftes.
Kontingent og medlemmer:
Sidste år sendte vi opkrævning på kontingent ud på mail til alle der har en mailadresse. Der
var lidt begyndervanskeligheder, det var ikke alle der helt forstod nødvendigheden i at
sommerhus adressen var meget vigtig for at vi kunne registrerer hvem der havde betalt. Der
var f.eks. en der havde skrevet sit efternavn og så Skovkrogen, men da der var 2 med det
efternavn i Skovkrogen, hvem var det så, i hver fald ikke før nr.2 havde betalt. Sådan var der
meget detektivarbejde sidste sommer. Al begyndelse er svært, men jeg håber det bliver
bedre i år.
Vi mangler stadig nogle mailadresser, vi har prøvet at appellerer til folk om at give os den, vi
håber stadig vi kommer op på det fulde antal. Så er der selvfølgelig også et lille hjertesuk,
husk at give besked hvis man skifter mailadresse.
Dem der ikke har mail vil selvfølgelig stadig få 1. giro kort.
Alle er flinke til at betale til tiden, dog er der altid nogen der skal have en påmindelse, men vi
har kun en grundejer der er i restance.
Færgen:
Som alle ved har vi fået en ny færge i Sælvig. Det er muligt det vil give øget trafik op
igennem byen. Det er meningen at bilerne skal køre ud af færgen i 2. spor, for derefter at
flette ind til 1. spor ud for Perlen. Hvordan det bliver i højsæsonen, både den en og den
anden vej bliver spændende at følge, jeg har selv første parket.
Der er kommet en ny lokalplan i forbindelse med at færgehavnen skal undviges.
Vi har fra grundejerforeningen rettet henvendelse til Samsø kommune om de vil tage hensyn
til, at der ligger et sommerhus område i umildt bart nærhed af havnen
Jeg har talt med Søren Stensgård fra Teknisk forvaltning vedr. havnebyggeriet. Han fortalte
at det nye område til langtidsparkering i første omgang kun blive med stabilgrus, efter
sommerferien vil der blive etableret en stenmole og parkeringspladsen vil blive asfalteret.
Parkeringspladsen er nu taget i brug, så må vi håbe, at vi undgår parkering af biler op langs
vejen i Sælvig.
Der vil også blive en afskærmning over mod vores strand, men vi skal nok ikke regne med
det bliver til nogen i år.
Kloakering:
Da jeg nu alligevel var på kommunen, spurgte jeg også om hvor langt man var med
kloakplanen. Det ser ud til det har lange udsigter før der sker noget i vores område. Man vil i
første omgang koncentrere sig om sommerhusområderne på nord øen
Veje:
Der er ikke så meget at sige om vejene, John ser dem efter hvert år. Jeg går også en tur en
gang imellem, og ser efter huller, men ellers må I gerne henvende jer hvis der er steder I er
utilfredse med. Som altid vil jeg opfordre til at man så vidt mulig køre i højre side af vejen, for
ikke at danne hulvej. Jeg synes der generelt bliver kørt for stærke på vejene, husk at
overholde hastigheds bestemmelser på 20 km.
Fællesareal:
Græsset bliver holdt af Carsten Rasmussen lige som han har gjort det de sidste 23
år, han
finder selv ud af hvornår det trænger, og holder det pænt, dog må han en gang imellem
mindes må at stå af traktoren, for at bruge sin græstrimmer rundt om bænkene og stenen.
Vi fik indkøbt en rutsjebane for et par års siden, den er ikke sat op endnu, der er ingen fra
fællesudvalget der har fundet tid til det, så det ender nok med at vi må betale for at der sker
noget.
Bålet:
John har brændt bålet ned 2 gange her i foråret, men husk nu er det slut med at køre noget
ned på bålpladsen, vi har den regel at fra pinse og frem til 1. oktober må der ikke ligge noget
på græsarealet, Jeg håber alle vil respektere det.
Badebro:
Badebroen blev sat op sidste lørdag i øsende regnvejr. Der var god opbakning til at hjælpe,
og broen var sat op på en time, traditionen tro efterfulgt af en lille komsammen med grill
pølser, trods det dårlige vejr.
Affalds indsamling:
Søndag d.19. april var der landsdækkende afflad indsamling, arrangeret af Danmarks
naturfrednings forening, jeg havde meldt os til, og fik Tommy til at sende mail til nogle af de
fastboende. Grundejer med sommerhus forventede vi ikke ville komme til Samsø for at
samle affald. Vi var 6 personer der klarede opgaven. Jeg vil tro vi samlede ca. 6070
kg.
affald, grunden til så mange kg. Skyldes bl.a. at der var to dæk, det ene med fælg, foruden
nogle forskellige brædder fra havnebyggeriet der åbenbart var faldet i vandet, hvorefter det
var skyllet i land nord for havnen.
Bjørneklo:
Tommy holder øje med om der er bjørneklo rundt på vores områder, han har ikke opserveret
nogle ved os, derimod er der stadig mange op af skråningen nord for havnen, så der må
Nordsælvig grunderejerforening ud med hakker og spader, inden de begynder at blomstre.
Afslutning:
Bestyrelsen vil som sædvanlig invitere til Pinsefest i aften, det bliver holdt i en
meget afslappet form. Vi håber mange af jer vil komme og være med at gøre det til
en hyggelig aften.
Til slut en tak til alle, der har udført et eller andet stykke arbejde til fælles bedste, og
med håb om et godt samarbejde medlemmerne imellem, vil jeg slutte med at
anmode generalforsamlingen om at godkende min beretning.
Til slut vil jeg takke for jeres fremmøde, og ønske jer alle en god sommer.
Formand Bertha Lund.
___________________________________________________________________________


Referat fra generalforsamling 2014
Punkt 1:
Jens Hedegaard valgt som dirigent.
Alle fremmødte medlemmer præsenterede sig med navn og sommerhusadresse.
Punkt 2:
Årsberetning ved Bertha Lund. (Kan læses på foreningens hjemmeside)
Der var i kommentar til beretningen ros til vejenes tilstand fra Boesen.
Punkt 3:
Kasseren fremlagde regnskabet som viste et årsresultat på 14656
kr samt en egenkapital på
68448 kr.
Regnskab godkendt.
Punkt 4:
Forslag om uændret kontingent næste år blev vedtaget.
Punkt 5:
Charlotte Beck Nielsen og Gert Karlsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Punkt 6:
Susanne Hedegaard og N K Larsen blev genvalgt.
Punkt 7:
Jens Hedegaard og Morten Haase blev genvalgt.
Bente (Trille) Nielsen og Jakob TroelsSmith
valgt som supleanter.
Punkt 9:
Genvalg til fællesudvalg:
Peter Lund, Carsten Rasmussen, Per Nielsen og Jens Hedegaard
Punkt 10:
Opfordring til overholdelse af hastigheden på vejene: MAX. 15 KM/timen
Ombygning af Sælvig havn:
KB har vedtaget udvidelsen syd for nuværende havn (Johns område), men der foreligger endnu
ingen lokalplan for området, så det første der sker er etablering af nyt færgeleje og så sker der
måske noget 2015.
Samsø Bredbånd oplyste at der snarest sker en opgradering af Sælvig.
Ref.
Tommy Beck

_____________________________________________________________________________

Beretning for 2013
Så er der endnu gået et år, og bestyrelsen vil gerne byde velkommen til den årlige
generalforsamling. Vi er glade for at så mange bakker på om den, men også at folk har lyst til at
hygge sig sammen efterfølgende til vores grill aften.
Jeg vil præsentere bestyrelsen som den ser ud nu.
Lisbeth Sørensen er sekretær, hun kan desværre ikke være til stede i dag, da hun er inviteret til
bryllup. Gert Karlsen er kasser, Charlotte Beck Nielsen og Tommy Beck som er vores EDB
ansvarlige, desuden mig Bertha Lund som formand. Vi har i årets løb holdt 3 bestyrelses møder,
vi holder altid et i påsken, i sommerferien og i efterårsferien. Hvad der kommer ud over det,
ordner vi på mail eller telefon.
Kontingent og medlemmer:
Grundejerforeningen består af 106 medlemmer. 89 grundejer der betaler 400 kr. i kontingent og
vejbidrag, 12 der betaler 200 kr. i kontingent da de bor ud til offentlig vej, og derfor ikke skal betale
vejbidrag, og så er der 4 grundejer der betaler 200 kr. i vejbidrag. Giro kom ud sammen med ref.
Fra generalforsamlingen sidste år ca.1. juli, og lang de fleste medlemmer havde betalt til tiden,
som var d.15. juli, men der er som sædvanlig nogle der skulle have en påmindelse.
Indkaldelse på mail:
Vi har sendt ca. 70 indkaldelser til dette møde ud på mail, resten har vi været nød til at sende pr.
brev, enten fordi den mail adresser vi har fra jer er forkerte, eller også har man ikke endnu sendt
den til mig, som jeg ellers bad folk om sidste år. Der er folk der ikke har mail, men det er vist de
få.
Indbetaling på mail:
Charlotte og Tommy er ved at udarbejde et system så vi i fremtiden kan minimere brugen af giro,
også derfor vil vi gerne have jeres mail adresser. Er folk fortrolig med NEM ID Så send jeres mail
adresse til mig, bertha42lund@gmail.com eller til Tommy, tommyjansen@gmail.com Så kan
Charlotte og Tommy få begyndt på det de har gang i. Dem der ikke har en pc vil selvfølgelig
stadig få et giro kort.
Badebro:
For dem der ikke ved det, fik vi sidste efterår pludselig besøg af politiet i flere helikopter, de
landede på fællesarealet. Rotorens vingesus var så kraftig at de 2 øverste fag af badebroen
væltede ned fra deres vinterleje, der var et beslag der blev beskadiget, men det er blevet
udbedret, for heldigvis havde vi er ekstra beslag. Badebroen blev sat op sidste lørdag, det blæste
dog fælt, så det var nogen der blev våde, og fik vand i både gummistøvler og vaders. Der blev
tændt op i grillen, og efter folk havde fået noget tørt tøj på, blev det blev serveret pølser med brød,
og noget til at skylle efter med, så folk fik varmen igen.
Fællesareal:
Carsten holder lige som sidste år græsset på fællesarealet, til alles tilfredshed, tror jeg. Sidste år
blev bestyrelsen enige om, at der skulle laves noget omkring parkeringspladsen, der var nogle
udgåede buske og forkrøblede graner, foruden var stakittet ikke så pænt mere. Vi bad Carsten
om at udbedre det. John kom efterfølgende og satte nogle store sten, til at omkranse pladsen. Vi
bliver nok nød til at sætte et uformet hegn op omkring flaske og avis containeren, da de vælter
nemt når det stormer fra vest.
Bålet:
Bålpladsen har været brugt flittigt i år. Måske skyldes det de to voldsomme storme vi har haft,
der væltede der i hvert fald mange træer. Vores sommerhusområde er også ved at være
gammel, med mange store træer og buske, så det er klart at der vil komme mere ned på
bålpladsen med tiden. John har været nød til at brændt det ned hyppigt, han har kørt asken på
Harpesdal for i år, men jeg kan se der bliver dog endnu en afbrænding, pladsen skal gerne være
pæn ryddet hele sommeren. Det ser jeg gerne at alle respektere, Der må først komme noget der
ned igen d.1. okt. Jeg håber I alle er klar over, at der er et stort plus, at vi har sådan en bålplads, i
nogle af de andre grundejerforeninger må folks selv skaffe sig at med hvad de fælder.
Legeredskaber:
For et par år siden var der på generalforsamlingen et ønske fremme om flere legeredskaber på
fællesarealet. Bestyrelsen har brugt lidt tid på at tænke over hvad det skulle være, vi er blevet
enige om en rutsjebane, som skal placeres fra skrænten og ned mod stranden. Den er også
blevet købt, men den er ikke sat op endnu.
Bjørneklo:
Vi har nogle bjørneklo rundt omkring. Tommy har været ude med spaden, men det må være en
fælles opgave og komme dem til livs. Hvis I ser nogen på jeres grund, så få dem bekæmpet.
Husk det kan også være jeres grund på den anden side af hækken.
Naturgrunde:
Nogle lodsejer af bebygget og ubebygget grunde tror det er naturgrunde de har, som ikke skal
holdes med slåning af græs, beskæring af træer og tilbageklipning til skel. Dette er meget
beklageligt at folk ikke ved bedre, naturgrunde skal også holdes, så jeg vil på det kraftigste
anbefale dem som ejer de omtalte grunde, at få noget gjort i indeværende år. Det kan ikke passe
at naboer til disse grunde, skal finde sig i at få diverse frø fra ukrudtsplanter ind i deres ellers
velholdte grunde. Vi har også haft rottefængeren ude til en bestemt grund, da der er set rotter
løbe rundt, der er efterfølgende sat fælder på grunden.
Vejkøb
Her gik jeg og troede jeg havde styr på vores veje, men det havde jeg ikke. Ved et tilfælde fandt
jeg ud af, at det første stykke vej i Strandparken tilhørte Bent Mariager. Bestyrelsen have en snak
med Bent Mariager om det. Han tilbød at sælge det for 1 kr. som jeg dog ikke tror han nogen
sinde fik. Det har efterfølgende kostet os nogle stempelpenge og lidt til juraen. På sigt er det
mest rigtig at alle vejene tilhører grundejerforeningen.
Veje:
Jeg har gået en tur på alle vores veje. Jeg synes ikke de er så slemme i år, måske fordi vi har
haft en mild vinter, men der er jo altid nogle huller der skal repareres. Det vil jeg tale med John
om. Dog vil jeg som alle de andre år minde jer om, altid så vidt mulige at køre i højre side af
vejen, og ikke midt på som man er tilbøjelig til. Derved undgår man at ødelægge vejkassen så
vejen ikke bliver en hulvej. Tænk over det, jeg taget også mig selv i at køre i midten en gang
imellem. I den forbindelse vil det også være ønskeligt vis grundejerne sørger for at græsset er
klippet helt ud til vejen og at de grunde det ligger ud til cykelstien sørger for at oversigt arealet
bevares. Man kan på kommunens hjemmeside se hvordan hegn mod vej skal beskæres.
Affaldsindsamling:
I år har vi ikke deltaget i naturfredningsforeningens årlige affalds indsamling. Jeg var ikke selv
hjemme den weekend, og jeg ville ikke melde os til når jeg ikke selv kunne deltage. Jeg her ikke
været helt ude ved Ringebjerg for nylig, så jeg ved ikke hvad der evt. ligger af vrag gods. Det står
enhver frit for at tage en plasticpose med, når man går en tur langs med stranden.
Afslutning:
Jeg vil gerne takke alle der har udført et stykke arbejde til gavn for foreningen, ved at vi hjælpes
ad med forskellige ting, er med til at holde omkostningerne nede, og i sidste ende også at vi har
en lav kontingent. Jeg vil også takke John for at vi må låne hans garageanlæg til vores
generalforsamling. Det var mine ord, til slut vil jeg ønske jer en god sommer.
Bertha Lund

_____________________________________________________________________________


Grundejerforeningen Lykkestrup Strand
Sælvig Samsø
Dato.18. Maj 2014

Indkaldelse til foreningens generalforsamling
Pinselørdag den 7 Juni 2014 kl. 14.00
Sælvig 79 ” John´s Garage ”

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte Beck Nielsen og Gert Karlsen afgår efter tur.
Alle er villig til at modtage genvalg.
Det skal dog anføres, at medlemmerne kan opstille kandidater.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor + suppleanter.
8. Valg af fællesudvalget.
9. Indkomne forslag.
10. Evt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. skal være formanden,
Bertha Lund
Sælvig 71
8305 Samsø
i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens nuværende sammensætning er:
Formand. Bertha Lund – Sekretær. Lisbeth P. Sørensen
Kasserer. Gert Karlsen – Charlotte Beck Nielsen – Tommy Beck
Revisorer: Jens Hedegård og Morten Haase
Rev. Suppleant: Jane Jørgensen og Hanne Olesen
Fællesudvalg: Peter Lund, Carsten Rasmussen, Per Nielsen og Jens Hedegård
Med venlig hilsen
Bertha Lund

_____________________________________________________________________

Generalforsamling Lykkestrup Strand.
18 maj 2013

1. Valg af dirigent:
Steen Josiassen blev valgt.
Som sædvane de andre år, præsenterede alle fremmødte medlemmer sig med navn og bopæl ( Sælvig )
2. Bertha læste beretningen.
Opfølgning på beretningen, ang. kloak, hvis vi er heldige får vi det i 2017 !!!!
Carsten B og Per O skal til møde med Miljø Midtjylland, der vil tage problemet op omkring vores lugtgener ved sivedrænet nord for havnen, det skal der gerne gøres noget ved inden 2017.
3. Godkendelse af regnskab.
Fremlagt af Gert. Det blev godkendt.
Der er et overskud på kr. 924,86 og en egenkapital på kr. 83104,82.
4. Uændret kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3 er på valg.
Tommy Beck, Bertha Lund og Lisbeth S. er alle villige til genvalg, og det blev de.
6. Valg af supp., det blev også genvalg til Niels K. Larsen og Susanne Hedegård.
7. Valg af revisor: Genvalg til Jens Hedegård og nyvalg til Morten Haase.
Valg af revisor supp. : Jane Jørgense og Hanne Olse blev genvalgt.
8. Fællesudvalget blev uændret: Peter Lund, Carsten Rasmussen, Per Nielsen og Jens Hedegård.
9. Indkomne forslag:
Fra Skovkrogen 27 ang. renovation i vinterhalvåret (i sommerhusområdet)
På generalforsamlingen blev det nedstemt, at det var noget bestyrelsen skulle tage sig af.
10. Under evt. blev der igen drøftet lyset på havnen. Bestyrelsen vil tage kontakt til havnen ang. problemet.
Flere medlemmer er kede af lastbiler der holder på P-plads (v. Carstens skov )
Problemet er for lidt plads på havnen i ferietiden.

Med venlig hilsen
Lisbeth Printz Sørensen

____________________________________________________

Årsberetning for 2012
Først vil jeg byde velkommen til den årlige generalforsamling.
Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen. Charlotte Beck Nielsen som blev valgt ind ved sidste års generalforsamling, Charlotte er et ungt pust som kan komme med nye ideer og tiltag. Tommy Beck som er vores Webmarster, Lisbeth Prinz Sørensen Sekretær, Gert Karlsen Kasser, og mig Bertha Lund som Formand.
Vi har i årets løb holdt 3 bestyrers møder, resten klaret vi pr. telefon og mail.
Vi måtte holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, det vender jeg tilbage til.
For første gang har vi i år prøvet at sende indkaldelse til generalforsamlingen ud på mail. Jeg havde fået ca. 40 mailadresser, men som frygtet var det ikke alle mailadresserne der var rigtige, med det resultat at der kom besked tilbage at der var fejl. Jeg vil tro jeg prøvede 4 gange efter dem der var fejl i blev pillet ud. Jeg kan kun håbe at alle har fået en indkaldelse.
Sammen med de breve der blev sendt med post, vedlagde jeg en lille flap hvor jeg bad folk om at sende deres mailadresser, der er allerede kommet en del, men jeg håber på, at få fra alle der har mail, der er selvfølgelig altid nogen der ikke har en comp. Probl
Vores håb er at vi næsten helt kan gå væk fra at bruge giro indbetalingskort, en ting som Charlotte og Tommy vil arbejde hen imod.
Vores lokalområde:
Sidste år i forbindelse med den nye lokalplan der skulle lavet for sommerhusområderne på Samsø, var Lisbeth og jeg sammen med andre formænd og bestyrelse medlemmer fra bl.a. Fodemarken, Mårup – Østerstrand, Heden og Fredendal. Emnet var bl.a. turister og badene der kom til vores områder, som ikke direkte hører til området. Lisbet og jeg fandt ud af, at de andre gerne ville lukke af for udefrakommende ved for eks. Ikke at lave parkerings muligheder. De ville heller ikke have legeredskaber og boldspil, vores indtryk var at de synes det larmede for meget.
Vi i Lykkestrup strand har altid været vant til at der kom andre end dem der lige hørte til området. Der er lavet parkerings pladser i forbindelse med fællesarealet, og alle der har løst kan bruge vores badebro og strand. Alt det skylles måske også, at vi har en færgehavn som nærmeste nabo, hvor der vil komme mennesker fra, der venter på næste afgang.
Vi har også Samsø Sten og Grus, der har ligget der før der overhovedet blev udstykker sommerhusgrunde. Så vi er nok lidt atypisk hvad rekreativt område angår.
Så kommer vi til det ekstra bestyrelsesmøde, som kom op og stå ret hurtig, idet at vi (grundejerforeningen) var omtalt i et brev fra en beboer i området, som havde klaget over Samsø Sten og Grus, der blev vi omtalt som vi også havde problemer med støj fra området, og vores ejer og lejer følte sig generet af det.
Vi blev enige om at sætte et brev sammen, hvor vi gav udtryk for, at ingen i bestyrelsen havde haft henvendelse fra beboer, om de omtalte støj scener. Brevet blev afleveret til kommunen dagen efter.  
Fællesareal:
Jeg tror alle vil give mig ret at græsset på fællesarealet aldrig har været slået pænere, Carsten vil også i år holde det, det bliver klippet ca. 1 gang om ugen, men han har også en bedre klipper, end den vi lejede ved Jens Steffensen før i tiden.
For et par år siden nedlagde vi den ene Petanque bane, for det første er det et stort arbejde at holde dem rene for ukrudt, og derforuden tror jeg ikke der er den store søgning til at spille Petanque. Om det skyldes at folk ikke ved at den eksistere, fordi den ligger i et fjernt hjørne, kan jeg ikke sige, men den er da tegnet ind på vores kort over området.
Per Nielsen har lovet at holde den ren for ukrudt, vi har også fået et lag ny stenmel på den, så nu er den klar til en ny sæson.
Per har også lovet at købe nye net til fodbold målene, de gamle er så hullede og møre så boldene går lige igennem, hvis sparket er hårdt nok.
Peter Lund har købt nye sæder til gyngerne, skiftet dem samt nye ophæng, så de er også klar til brug.
På sidste års generalforsamling var der et ønske fremme om flere legeredskaber på fællesarealet. Bestyrelsen har efterfølgende talt om hvilke legeredskaber der vil passe ind, for vi er enige om at det ikke skal udvikle sig til et tivoli land. Vi er nået frem til en form for rutsjebane ned af skråningen mod vandet, kunne være en løsning. Lisbeth har undersøgt flere muligheder bl.a. et PVC rør, men der er noget om, at det giver friktions elektricitet, så en god gammeldags bane af rustfri stål, vil nok være at foretrække. De er bare så frygtelig dyre. Så helt færdig med hvad der skal være og hvad det må koste er vi ikke.
Bålet:
John passer vores bålplads og brænder af med passende mellemrum.   Sidste år måtte John køre en hel lastbil fuld aske ned til Harpesdal, så det er meget der bliver brændt af om året. Nu er det slut med at køre ned til bålet for denne sæson.  Hele sommeren skal pladsen ligge hen uden nogen form for brænde.
Badebroen:
Badebroen blev sat ud sidste lørdag, Selv om mange havde vaders på, var det en kold fornøjelse.
Den skal helst sættes op medens det er lavvande, og det var kl. 8 om morgenen i lørdags, kl.10,30 var alt klart og 4 bade nymfer indviede broen med en rask dukkert.
Per havde tændt op i Weber grillen og så var der pølser, øl og vand til brobygger og andre fremmødte

Veje:
John passer vores veje som sædvanlig, der er hvert år nogle huller der skal stoppes.
Igen vil jeg minde om at al kørsel i bil skal foregå langsomt, max 15 km. I timen. Sommetider ser man også nogen der svingende ind på vejene med alt for høj fart, det er vores veje ikke bygget til. Jeg vil også minde om, at der skal køres i højre side af vejen, for at undgå at vejen bliver til en hulvej.
Bestyrelsen har besluttet at der skulle ske noget ved udkørslen fra Strandparken, der har altid været problemer med store huller der hvor asfalt og grus mødes, måske fordi den har et forkert fald, og at der kun var ca. 2m. Asfalt fra hajtænderne og ind. Vi har bestilt Munk Asfalt til at lave et længere stykke asfalt, så må vi håbe at det var det der skulle til.
Jeg ved ikke om der er nogen der har bemærket, at bestyrelsen har sat lidt krokus ned i græsset ved helleanlæg, når man køre op fra færgen, sikkert ikke, jeg kan lige så godt indrømme at det er min skyld, det ikke ser ud af mere. Jeg var bange for at det blev en alt for stor opgave at sætte mange løg, så jeg bad Charlotte om kun at købe 200 stk. Men ved hjælp af Per med en god skarp spade til at lave huller, Ditte, Charlotte, Lisbeth og mig til at putte løg i hullerne, tog det kun ca. en ½ time. Vi må se til efteråret om vi skal sætte flere løg, der er et problem ved at sætte løg i rabatten, kommunens folk kommer og slår græs før løget er visnet helt ned, det svækker løget meget.
Affald indsamling:
Igen i år var Lykkestrup Strand Grundejerforening med i den årlige affaldsindsamling som fandt sted d. 21. april. Tommy gik fra havnen og til Ringebjerg, men der var næsten ingen ting, måske på grund af at der har været meget østen vind hele vinteren, så det hele er drevet til Jylland. Det er den eneste forklaring vi kan finde, for der plejer da altid at være nogle dunke, flasker og gamle sommersandaler der ligger og flyder.
Jeg tog turen fra havnen og op til Havvejen, på begge sider. Der var ca. 10 kg. affald, og ca.45 dåser. Der er stadig nogle mennesker der synes set er OK at smide alt i vejgrøften.
Kloakering:
Jeg har ringet til Samsø Spildevand for at høre hvor lang de var med deres kloak planer.
Der er lavet en plan frem til 2016, og der er vi ikke med.
Nordby, Mårup og Mårup-Østerstrand er det de går i gang med her i 2013 og 14. Derefter i 2015 er det Fodemarken, Permelille og Pillemark. Først nede på en 14 plads kommer Sælvig i betragtning, så det har lange udsigter.
Afslutning:
Jeg vil slutte med at takke alle der her udført et stykke arbejde til gavn for foreningen. Uden jeres hjælp kunne vi ikke holde vores udgifter så langt nede som vi gør.
Det var min beretning for i år, jeg håber I vil tage vel i mod den.
Bertha Lund.
God Sommer_____________________________________________________________________

Lykkestrup Strand

Sælvig        Samsø

Dato. 28. april 2013

Indkaldelse til foreningens generalforsamling
Pinselørdag den 18. maj 2013  kl. 14.00
Sælvig 79 ” John´s Garage ”

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.
  2.   Beretning.
  3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4.   Fastsættelse af næste års kontingent.
 5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Tommy Beck, Lisbeth Sørensen og Bertha Lund afgår efter tur.
  Alle er villig til at modtage genvalg.
  Det skal dog anføres, at medlemmerne kan opstille kandidater.
 6.   Valg af suppleant. Nuværende Niels K. Larsen og Susanne Hedegård
  7.   Valg af revisor + suppleanter.
 8.   Valg af fællesudvalget.
 9.   Indkomne forslag.
10.   Evt.

  Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. skal være formanden,
  Bertha Lund
  Sælvig 71
  8305 Samsø
  i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Bestyrelsens nuværende sammensætning er:
  Formand. Bertha Lund – Lisbeth Sørensen Sekretær,  
  Kasserer. Gert Karlsen – Charlotte Beck Nielsen – Tommy Beck

  Revisorer:                                Jens Larsen og Jens Hedegård
  Rev. Suppleant:                       Jane Jørgensen og Hanne Olsen
  Fællesudvalg:                          Peter Lund – Carsten Rasmussen
                                                   Per Nielsen – Jens Hedegård


Med venlig hilsenBertha Lund_

____________________________________________________

Referat fra generalforsamlingen
Lykkestrupstrand d. 26. maj 2012


1. Formanden bød velkommen til de ca.40 fremmødte medlemmer og foreslog Steen Josiassen som dirigent.

2. Efter em præsentationsrunde fremlagde Bertha beretning.
Kommentarer til beretningen:
Ærgerligt at vi ikke var kommet i betragtning med en hjertestarter, men der kom frem at der er en i ventesalen ved havnen.
Senere er der kommet frem at den hjertestarter der er ved havnen er kun tilgængelig i det tidsrum der er bemanding ved havnen, da den er låst inde på et kontor.

3. Gert var fraværende med afbud så Bertha fremlagde regnskabet.
Foreningen havde afslutningen af året en egenkapital på kr.82.179,96

4. Uændret kontingent

5. Valg af bestyrers medlemmer: På valg Gert Karlsen og Niels k. Larsen
Gert Karlsen blev genvalgt, ny blev Charlotte Beck Nielsen
Formand: Bertha Lund Sælvig 71
Sekretær: Lisbeth Prinz Sørensen Strandparken 7
Kasserer: Gert Karlsen Onsbjerg Vestermark 21 (Sælvig 38)
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Beck Strandkrogen 45
                                  Charlotte Beck Nielsen Strandkrogen 8

6. Valg af suppleanter: Niels K. Larsen Skovkrogen 3
                                Susanne Hedegård Strandlykken 23

7. Valg af revisor: Jens Larsen og Jens Hedegård
Suppleanter: Jane Jørgensen og Hanne Olesen

8. Fællesudvalg: Peter Lund, Carsten Rasmussen, Per Nielsen og Jens Hedegaard

9. Der var ingen indkommende forslag

10.  Efterlysning af flere legeredskaber
Flere kommentarer om lovlige legeredskaber der er dækket af vores forsikring.
Bestyrelsen lovede at undersøge sagen.
Forslag fremme om at søge midler ved Samsø fonden.

Ref. Lisbeth Prinz Sørensen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra generalforsamlingen
Lykkestrupstrand 11.juni 2011

1. Formanden bød velkommen til de ca.40 fremmødte medlemmer og foreslog Steen Josiassen som dirigent.

2. Efter em præsentationsrunde fremlagde Bertha beretning.
Kommentarer til beretningen:
Badebro sat op, men der måtte udskiftes 3 rør. Boldbanen ved fællesarealet bliver klippet lidt tiere end resten af græsset. Bålet brændt ned ca.3-4 gange siden 1.okt.2010 vil blive brændt ned i nærmeste fremtid, der må ikke komme mere før 1.okt.2011, nogle få grundejer der ikke får klippet tilbage til skel. Talt med kommunen om kloakering, man vil bl.a. nedlægge vores rensningsanlæg og etablere en pumpestation der pumper slammet til Ballen, føres senere vil der blive kloakeret.

3. Gert fremlagde regnskabet.
Foreningen havde afslutningen af året en egenkapital på kr.79.870,79

4. Uændret kontingent

5. Bestyrelsen på valg modtog alle genvalg:
Formand: Bertha Lund Sælvig 71
Sekretær: Lisbeth Prinz Sørensen Strandparken 7
Kasserer: Gert Karlsen Onsbjerg Vestermark 21 (Sælvig 38)
Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Beck Strandkrogen 45
Niels k. Larsen Skovkrogen 3

6. Valg af suppleanter Charlotte Beck Nielsen Strandkrogen 8
Bent Jørgensen Strandlykken 25

7. Valg af revisor: Jens Larsen og Jens Hedegård
Suppleanter: Jane Jørgensen og Hanne Olesen

8. Fællesudvalg: Peter Lund, Carsten Rasmussen, Per Nielsen og Jens Hedegaard

9. Bump på vejen for at nedsætte farten. Blev nedstemt
Cykelstativ ved Fællesareal. Blev nedstemt
Hjerterstarter man kan søge om ved Tryk Fonden. Blev vedtaget.

10. Ishuset/Stenhuset har åben i skoleferien.
Efterlysning af flere legeredskaber.
Gert bad alle om at indbetale deres girokort til bank og ikke som nogle gør, betaler kontant til Bertha.


Ref. Lisbeth Prinz Sørensen
GENERALFORSAMLING 2010

Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Sælvig Samsø

Dato.28.april 2010

Indkaldelse til foreningens generalforsamling
Pinselørdag den 22. Maj 2010 kl. 14.00
Sælvig 79 " John's Garage"'

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af næste års kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ejvind Christensen og Gert Carlsen afgår efter tur.
Gert Carlsen er villig til at modtage genvalg.
Der skal dog anføres, at medlemmerne kan opstille kand idater.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor + suppleanter.

8. Valg af fællesudvalg.

9. Indkomne forslag.

10. Evt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 9. Skal være formanden,
Bertha Lund
Sælvig 71
8305 Samsø
l hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens nuværende sammensætning er:
Formand. Bertha Lund Sekretær. Lisbeth P. Sørensen
Kasserer. Gert Carlsen Ejvind Christensen Tommy Beck

Revisorer: Jens Hedegård og Jens Larsen

Rev. Suppleanter: Jane Jørgensen og Hanne Olesen
Fællesudvalg: Peter Lund og Carsten Rasmussen

Venlig hilsen Bertha Lund
Beretning for 2009-2010

Jeg vil gerne byde alle velkommen til Lykkestrupstrand's årlige generalforsamling.

Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen. Ejvind Christensen, Lisbeth Printz Sørensen som er sekretær, Gert Karlsen kasser, Tommy Beck som tager sig af vores hjemmeside og mig Bertha lund som formand.

Vi har l årets løb holdt 2 bestyrelsesmøder. Et i efterårsferien og et i påskeferien. Det er ikke det helt store vi skal tage os af, hvis der er noget ind i mellem møderne mailer eller ringer vi sammen.

Giro kom som sædvanlig ud sammen med ref. fra generalforsamlingen omkring juli sidste år. Ved årets slutning var der kun en grundejer der ikke har betalt sit kontingent, men han skal ikke tro han bare kan slippe, vi holder Øje med det, så det bliver pålagt næste års giro + strafgeby.

Lykkestrupstrand grundejerforening består af 104 medlemmer.

Man har forskellige grunde til at eje et sommerhus, der er dem der udelukkende bruger det til udlejning, og kun sjælden kommer på øen selv. Så er der dem der bruger det selv, men gerne vil have noget af udgifterne clækket ved at leje det ud i højsæsonen, og til sidst dem der udelukkende bruger det selv, vi har endda nogle huse hvor det er anden generation der ejer det nu. Derudover er der også fastboende der er underlagt lokalplanen.

Men vi har en helt anden gruppe medlemmer som ikke er pligtig til at være med i foreningen. men som gerne vil bidrage til fællesskabet. Det er de huse der ligger ud til Sælvig + den lille stikvej der går ind ved Pakhuset, de betaler kun for medlemskabet, men ikke vejbidrag.

Hidtil har John passet deres vej gratis, men det er ikke holdbart i længden. Jeg har talt med Teknisk forvaltning om man kan
indlemme dem i lokalplanen, så de også betaler vejbidrag. Det kan man ikke, uden at lokalplanen skal laves om. De skal selv lave et
Vej lav. Jeg ved at flere af dem der bor der, gerne-vil-betale John - for at passe vejen.

Veje:

Vinteren har været hår ved vores veje, på nogen steder var der naesten ikke mere ral på, det var som mudder når man gik der. På vores møde i Påsken aftalte vi derfor at John skulle gøre dem i stand.

Med hensyn til kloakering tror jeg det er noget der vil trække langt ud. Jeg har talt med Jørgen Frederiksen fra Teknisk forvaltning, og som han sagde, vil de først tage Onsbjerg og Besser, først derefter vil vi komme i betragtning. Så der er lange udsigter.

Vi har også rettet henvendelse til kommunen om alt det energi frås der er. Vejen op i gennem Sælvlig, er fuld oplyst hele natten, for ikke at forglemme havnen, der er badet i lys som det var en sportsplads, hele natten. Gert vil tage kontakt til Borgmesteren om det.

Sidste år efter havnen blev færdig, var der nogle irriterende hyle lyde fra de høje master, når vinden var i en bestemt retning, men efter et par mail, sammen med Jørgen Jensen fra rederiet, blev det bragt i orden.

Fællesarealet:

Sidste år blev der begået hærværk mod sæderne på vores gynger, der består af noget blødt gummi uden på. Der var nogen der havde moret sig med at skære gummien i stykker på dem begge. Vi fik indkøbt 2 nye sæder og måtte betale ca. 1000 kr. for dem.

Jeg kan se at Petanqen banen er ved at blive renset for ukrudt, det er Erik og Jelva der er gået i gang, det er dejligt der er nogen der vil udføre er stykke arbejde til fælles bedste.

Vi har lavet en aftale med Mikkel, som bor her i Sælvig, om at slå det stykke græs omkring fodbold målene, så det altid er veltrimmet, så gør det ikke så meget at resten ikke altid er nyklippet.

Vi vil igen i år få slåer græsset af Niels-Jørgen Johansen. Der har været talt om selv at købe en græsklipper, vi synes det er ved at være dyrt at leje ved Jens Steffensen, vi skal give 375 kr. pr. gang. Sidste år betalte vi 4500 kr. Men han har lovet det ikke bliver,

dyre i år. Problemet er også, hvor skal den stå, hvem skal passe den hvis den går i stykker, men der er ingen tvivl om at vi kunne spare penge på længere sigt.

Sidste efterår fik vi Morten Alexsantersen til at fjerne noget beplantning som stod på fællesarealet. Det var efterhånden kommet til at se noget trist ud, med udgået træer o.l. der var godt nok nogle gode brombær, dem må vi så ud at finde andre steder.

Jeg vil som sædvanlig tage mig af bjørnekløerne der vokser på skrænten ned mod stranden på sydsiden af havnen. Jeg vil henstille til alle grundejer at se efter om de har bjørneklØr, og hvis det er tilfældet, at gøre noget ved det.

Beplantning og Bål:

Med alt det der til stadighed bliver kørt ned til bålet, kan man da håbe at noget af det er hegnsbeskæring ud mod vejen. Der er stadig nogen, der ikke har set efter hvor deres skel går. Visse steder er beskæringen stadig mangelfuld. Jeg vil bede dem om at gøre noget ved det.

John tager sig fortsat af bålet, og brænder det ned med jævne mellemrum. Nu er det slut for denne omgang, der må der ikke komme mere på bålpladsen de næste 4 måneder. Det blev brændt ned i tirsdags. Jeg håber John vil rydde for aske så pladsen ligger pænt hænd hele sommeren.

Badebro:

Vi oplevede sidste år i august månede at vejret var noget hår ved vores badebro. Det var et beslag der blev bøjet, ved nogle høje bølger der slog ind mod det inderste fag. Faget er fæstnet med 2 rør inde på stranden, men kan bevæge sig op og ned, alt efter vandstanden. Per Nielsen fra "Havlitten" tog det ødelagte med hjem og rettede det op. Broen er sat op, det skete her i formiddag, efter der var hentet bore og stole til generalforsamlingen.

Naturfredning:

Sidste år fortalte jeg om den årlige strandrensning, som naturfredningsforeningen står for. Jeg sagde også at vi ville melde os til i år. Det foregik søndag d 18. april. Vi var 3 mand der mødte op. Hanne-Lise gik syd for havnen om mod Ringebjerg. Tommy nord for havnen om mod Tøndehuset, og jeg tog Sælvig på begge sider op til Havvejen. Vi samlede ca. 25 kg. Affald foruden flasker og 44 tomme øldåser, man kan da godt sige der var noget at komme efter. Der ligger stadig et gammelt dæk og en halv træpalle om mod Ringebjerg, men det var umuligt at slæbe tilbage for Hanne-Lise.

Hjemmeside:

Som alle sikkert ved har vi en hjemmeside, www.lvkkestrupstrand.dk Der kan man gå ind og se bl.a. ref. fra bestyrers møder og generalforsamlingen, der er Hegnsloven for Øvrigt også lagt ind så hvis der er noget man er i tvivl om, kan man gå ind og læse om det der. Tommy har oprettet en Blok. Hvis man er Interesseret i at komme Ind og se eller evt. skrive på Blokken, skal man sende en mail til tommviansen@pmail.com med sin mail adresse, så vil han oprette jer. Det er en lukket Blok som kun medlemmerne kan bruge.

Pinsekomsammen:

Vi vil igen i år invitere til fællesspisning her i garagen. Det er efterhånden blevet en tradition. Det er helt uformelt og under meget afslappet former. Kom med jeres madkurv, godt humør og et varrnt tæppe. Grillen vil være klar kl. 18.00.

Alt dette kan kun lade sig gøre fordi John lader os låne sin garage og en lastbil. Folk der vil slæbe border og stole, som vi låner på Hjemmeværnsgården for en kasse Øl.

Jeg vil takke alle der har udført et stykke arbejde til gavn for foreningen, uden jer kunne det ikke køre så godt som det gør

Til slut vil jeg anmode generalforsamlingen om at godkende min beretning. Jeg vil takke for jeres fremmøde, og ønske jer en god sommer.

Bertha lund.


Grundejerforeningen

Lykkestrup Strand

Referat fra generalforsamlingen den 22. Maj 2010

44 medlemmer var mødt op i Johns garage

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Fremlæggel se og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af næste års kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor + supple a nt.

8. Valg af fællesudvalg.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

1. Jørgen Christensen blev valgt til dirigent.

2. Bertha lund aflagde beretning om årets gang i foreningen.(Læs anden sted.) Den blev godkendt, der blev efterfølgende talt om lyd og lys frås på havnen.

3. Gert Karlsen fremlagde regnskabet hvor årets overskud var 10.174,27 kr, Egenkapitalen ved årets udgang var 80.536,65 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Næste års kontingent er uændret på 400 kr., hvoraf de 200 kr. er vejbidrag.

5. Nyvalgt blev Niels K. Larsen Skovkrogen 3. Gert Karlsen Sælvig 38 blev genvalgt

6. Nyvalgt blev Bent Jørgensen Strandlykken 25. Charlotte Beck Nielsen Strandkrogen 8.

7. Jens Hedegård Strandlykken 23 og Jens Chr. Larsen Sælvig 77.

Suppleanter: Jane Jørgensen Sælvig 54 og Hanne Olesen Strandkrogen 37

8. Peter lund Sælvig 71 og Carsten Rasmussen Sælvig 50.

9. Der var ikke indkommen nogen forslag.

!0. Ishuset (Stenhuset) er åben i skoleferien. Alle var tilfredse med oprydning og rydning-af beplantning på fællesarealet.

Der blev indsamlet e-mail adresser.

Bertha afsluttede med invitationen til fællesspisning kl 18

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger:

Formand: Bertha Lund Sælvig 71

Kasserer: Gert Karlsen Sælvig 38

Sekretær: Lisbeth Printz Sørensen Strandparken 7

Webrnaster: Tommy Beck Strandkrogen 45

Niels K. Larsen Skovkrogen 3

Referent: Lisbeth Printz Sørensen

Årsberetning for 2008

Jeg vil starte med at fortælle forsamlingen at det er 40 år siden at Lykkestrupstrands`Grundejerforening blev dannet.
Da foreningen havde 25 års jubilæum blev der udgivet et lille tidsskrift Som er lagt ud på vores hjemmeside. w.w.w.lykkestrupstrand.dk
Jeg vil herefter starte med at præsentere bestyrelsen. Ejvind Kristensen og Tommy Beck som tager sig af alt forefaldende arbejde. Tommy tager sig derudover af alt vedrørende vores hjemmeside. Lisbeth Printz Sørensen er sekretær og Gert Karlsen er Kasser, derudover mig Bertha Lund som formand.
Vi har holdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb, det er ikke det helt store at tage sig af, men vi hygger os da lidt sammen og får løst nogen af de opgaver sidste års generalforsamling omtalte og pålagde os at løse.
Giro kom som sædvanlig ud sammen med referatet fra generalforsamlingen, der har været røster fremme om hvorfor girokortene kommer lige før sommerferien, men vi skal først have holdt generalforsamlingen og fastsætte kontingentet før vi kan udsende noget,
Jeg kan oplyse at der ingen restancer er, alle har betalt inden udgangen af 2008

Veje:

På sidste års generalforsamling talte vi om, at Sælvig var med i 2 etape af kloakering, så derfor skulle der ikke gøres for meget ved vores veje, men efter omtale i Samsø Posten og henvendelse til Teknisk Forvaltning, ser det ud til at der sandsynlig går nogle år før det bliver vores tur. Derfor bad vi John om at gå vejende igennem.
Så sent som i dag fik jeg at vide af PerUrban, at man begynder 2 etape i 2010 og det vil varer 4 år.
Jeg vil samtidig minde om, at man skal køre i højre side af vejen og ikke midt på vejen, som man nok er tilbøjelig til. Når man køre midt på vejen, vil man med tiden komme til at trykke vejkassen ud, og derved opstår der en hulvej.
Der er også sat nye oversigts kort op ved indkørslerne ved vores veje, de gamle var ved at være ulæselige, så nu kan vores sommerhusgæster forhåbentlig hurtig finde det hus de skal bo i.

Beplantning:

På sidste års generalforsamling talte vi også om hvordan vi kunne forskønne området i Sælvig. Jeg talte sidste efterår med Ole Mortensen som er den gartner der passer blomsterkummerne i midterrabatten, han fortalte at han havde fået til opgave at plante og passe blomster på Samsø, med hjælp af 2 ansatte fra kommunen. Jeg spurte om der ikke også kunne sættes nogle løgplanter i græsrabatten, men han viste ikke hvor mange penge Samsø kommune ville bruge fremover, men bare det at vi har fået et par blomsterkummer er da en begyndelse. Vi kan jo også selv gøre noget, jeg har f.eks. sat nogle påskeliljer lige uden for min hæk, de er dog for længst visnet ned, men de kommer igen til næste forår. Desuden synes jeg alle skal gå ud på vejen foran deres hus, se kritisk på beplantningen, er der noget der kan blive bedre, der er efter min mening steder der kunne være pænere, der står bl.a. træer der er ikke er for pæne, bjørneklør, vilde brombær, og andet der ikke ligefrem pynter.
Det er det første indtryk vores turister får af Samsø, så det må godt være pænt.
Der er også nogen der igen skal have brev om at klippe tilbage til skæl, men det må ske sammen med girokortet.
Jeg vil som sædvanlig tage mig af de bjørneklør der står på skrænten ned til stranden på sydsiden af havnen.

Fællesareal:

Jeg har talt med Niels-Jørgen der klipper græsset på fællesarealet om at han skal komme noget oftere,( ca. hver 10 dag) det er nok den eneste løsning på at vi med tiden vil få arealet mere plan.
Jeg synes det ser pænere ud i år. Det kan være Jens Steffensen har fået klipperen sleben.
Niels-Jørgen var nede og slå det sidste lørdag, men skulle på et Højskoleophold i ugen op til pinse, så derfor er det desværre ikke nyslået i dag.
Efter sidste års generalforsamling hvor der var kritik af græsslåningen og ujævnhederne har vi talt frem og tilbage om hvad der var af løsninger på problemet, der var en i forsamlingen der mente det skulle tromles, men det er vi fra anden side blevet frarådet, det vil bare gøre jorden mere fast, men ikke ændre på ujævnhederne. Hvis der skal gøres noget generelt, er løsningen nok og få de værste de huller fyldt op med noget muld. Hvis der er stemning for der, kan jeg spørge en Entreprenør om hvad det vil koste.
Vi har sløjfet den ene petanque bane, den var så fuld af ukrudt, at det var umuligt at rense den.
Den anden bane vil jeg så håbe Erik og hans kone, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, stadig vil påtage sig opgaven at holde.
Vi har noget beplantning på fællesarealet som heller ikke er for kønt, men hvad der skal gøres ved det, er vi ikke helt enige om i bestyrelsen, så ind til nu får det lov til at stå.
Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at hyre folk til forskellige opgaver, men det skal jo også være noget bestyrelsen er enige om.

Bålet:

John har påtaget sig opgaven at brændt bålet ned med jævne mellemrum. Han har en gang i år ryddet pladsen for en stor dynge aske. Det er slut med at bære noget ned de næste 4 måneder, der vil blive sat et nyt skilt op ved parkeringspladsen om tidsrummet for aflæsning, så må vi håbe folk retter sig efter det.

Badebro:

Badebroen blev sat op i formiddags..
Stranden forandre sig hele tiden, sidste år skete det, at det inderste fag nogen gange stod under vand, med efterfølgende grønalger der kom på badebroen. Det resulterede i nogle farlige situationer hvor folk var ved at glide på broen når den var våd.
Carsten og Peter har bestemt at de vil bruge et af de gamle fag og sætte op ind mod stranden. De har fået lavet stål og bolde ved Ballen Maskinfabrik, så nu komme er af de gamle fag til ære og værdighed igen.

Naturfredningsforening:

Ved sidste års generalforsamling blev der talt om oprydning af affald i vores område, det skulle foregå pinselørdag om formiddagen. Derfor tilmelde jeg os ikke landsindsamlingen d. 19. april.
Et par dage efter d.19. april talte jeg med Merete fra Stenhuset som oplyste at hun og hendes piger havde gået rundt i vores område og stranden og samlet skrald, jeg gik så turen fra Sælvig og op til Havvejen og tog det der lå der, men næste år vil jeg melde os til landsindsamlingen.
Jeg har da også set flere grundejerne, når de har gået en tur langs stranden er kommet tilbage med noget der ikke høre hjemme på stranden.

Havnen og Rastepladsen:

I august sidste år skrev jeg et brev til Samsø kommune om den støj de store køle vogne laver på havnen og på restepladsen ud for Strandlykken. Jeg fik et brev tilbage om at i den nye havneplan ikke plads til "overnattende" lastbiler, og at Vognmændene var blevet gjort opmærksomt på det.
Man kan så frygte at de så vil bruge restepladsen ud for Strandlykken endnu mere.
I mit brev skrev jeg også om ikke der kunne sætte et skilt op med tidsbegrænsning af parkering eller allerhelst et skilt der forbød lastbiler, men i brevet tilbage står, jeg citere, Kølevogne som er parkeret udfor Strandlykken skal overholde et meget lavere støjniveau. Det betyder at de sandsynligvis ikke kan holde parkeret der igennem længere tid. Ydermere skriver vedkommende. Jeg vil gerne have en konkret henvendelse når der holder en støjende vogn. Så vil jeg foretage en orienterende støjmåling og efterfølgende skride ind, hvis støjgrænserne bliver overskredet. Jeg ved så ikke om vedkommende medarbejder står til rådighed f.eks. En sommeraften når man gerne vil nyde freden på sin terrasse. Med hensyn til skiltning skrev han, P-pladsen er anlagt som rasteplads, og kan derfor også benyttes af f.eks. Lastbiler. Det er ikke hensigten at pladsen skal bruges som parkeringsanlæg f.eks. trailere/lastvognsanhængere. Hvis der finder gentagende overskridelser sted kan skiltning af pladsen være en mulighed ligesom du foreslår. Underskrevet Søren Stensgaard.
Nu er det så op til jer der føler jer generet af bilerne at påtale det, hvis der begynder at komme "overnattende" lastbiler.
Nu hvor vi taler om Strandlykken, så har I der bor der vel bemærket at der er sat et nyt stativ til postkasser op, det gamle stativ var ved at fade fra hinanden, samtidig blev postkasserne placeret i nummerorden.

Pinse komsammen:

Til slut vil jeg ønske alle en god sommer her på Samsø. Takke alle der har gjort et stykke arbejde for foreningen, uden fælles hjælp kan man ikke få det til at køre.
Jeg vil også minde om at der igen i år er fællesspisning her i aften. Kom med jeres madkurv, godt humør og et varmt tæppe. Grillen vil blive tændt så den er klar kl.18.00

Bertha Lund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra generalforsamling
Lykkestrupstrand 30. maj 2009
1. Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Svend Julian Madsen
som dirigent.

2. Efter en præsentationsrunde fremlagde Bertha beretning.
Kommentarer til beretningen:
Ang. støj fra parkerede lastbiler har der fra beboere været henvendelse til politi samt vognmand med positivt resultat.
Fællesarealet er blevet pænere efter der bliver brugt anden maskine samt oftere klipning.
Den resterende petanquebane vil stadig blive vedligeholdt af Erik.

3. Bertha fremlagde regnskab.
Foreningen havde ved afslutning en egenkapital på kr. 70.362,38
Dette resulterede i drøftelse om nedsættelse eller bortfald af kontingent i en periode, men man besluttede at fortsætte med uændret kontingent til næste års generalforsamling.

4. Uændret kontingent.

5. Bestyrelsesmedlemmer på valg modtog alle genvalg:
Formand: Bertha Lund, Sælvig 71
Sekretær: Lisbeth Sørensen, Strandparken 7
Kasserer: Gert Karlsen, Onsbjerg Vestermark 21
Bestyrelsesmedlemmer: Ejvind Christensen, Strandkrogen 23
Tommy Beck, Strandkrogen 45

6. Valg af suppleanter : Charlotte Beck Nielsen, Strandkrogen 8
Niels C. Larsen, Skovkrogen 3

7. Valg af revisor: Jens Hedegård
Suppleanter: Jane Jørgensen
Hanne Olesen

8. Fællesudvalg: Peder Lund
Carsten Rasmussen

9. Ingen indkomne forslag

10. Forslag om at sprøjte fællesarealet.
Forslag om etablering af trådløst internet i området.
Bestyrelsen vil arbejde videre med disse forslag.

Ref. Tommy Beck

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling , Lykkestrup Strand , 2008.

Formanden bød velkommen til 43 medlemmer og foreslog Knud Boesen som dirigent.
Boesen foreslog alle præsenterede sig med navn og adresse.

Formandens beretning.

Kommentarer til beretningen.
Jytte. Ønskede bedre græsslåning på fællesarealet, foreslog at man indhentede tilbud fra forskellige entrepenører.
Carsten . Foreslog at man evt. selv indkøbte en maskine.
Lillian. Var ikke tilfreds med vejenes tilstand.
Nicolaj. Foreslog at der blev lagt grusbunker ud i vejhjørner, så medlemmerne selv kunne vedligeholde vejstykket.
Per. Forhørte om nyt vedr. kloakprojektet i 2009, og at vejene evt blev gravet op i den periode.
Niels Christian. Mente at kommunen reetablerede vejene efter opgravningen, som de øvrige steder.
Niels Christian. Forespurgte om fællesarealet kunne tromles eller jævnes på anden måde? Hvilket medførte mange kommentarer.
Erik. Spurgte til petanquebanen, som er i sørgelig forfatning, han ville gerne tilbyde vedligeholdelse, hvilket medførte klapsalver fra forsamlingen.
Søren. Foreslog et mere børnevenlig fællesareal, legeplads m.m.
Jytte. Var imod legeplads , gjorde opmærksom på , at det krævede ansvar og forsikring.
Jens. Var for en højnelse af standarden , evt. via en forhøjelse af kontingentet.

Bertha Lund aflagde regnskab

Kommentarer til regnskabet.
Jens. Forsikring af badebro?
Gert. Ikke megen rente af indestående, ønskede en kontingentforhøjelse.
Merete. Argumenterede for forhøjelse af kontingentet.
Per. Ønskede kontingentet forhøjet allerede i år med 5 til 10 %
Knud . Forhøjelse kunne være et forslag til næste år.
Lillian. Med så mange ”bolde i søen” er der behov for en forhøjelse allerede i år.
Nicolaj. Argumenterede for et højere kontingent.
Bertha. Ønskede at bruge af formuen.
Ejvind. Foreslog evt. differencieret vejbidrag.
Forsamlingen. Foreslag om 50 kr. mere i kontingent, 200 kr. medlemsbidrag og 200 kr. i vejbidrag, ialt 400 kr. Forslag blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jytte foreslog at der blev opstillet kandidater fra alle områder.
Hanne Olesen trak sig , og ønskede ikke at opstille på ny.
Følgende blev opstillet.
Lisbeth Sørensen.
Ejvind Kristensen.
Gert Carlsen.
Niels Christian Larsen.
Svend. Foreslog skriftlig afstemning, Per og Tommy blev valgt til stemmetællere.
Valgt blev i flg. rækkefølge .
Lisbeth – Gert – Ejvind . suppleant – Niels Christian.

Valg af revisor og supleant.
Jørgen Christensen.
Jens Larsen
Suppleant. Jane Jørgensen.

Valg af fællesudvalg.
Peder Lund.
Carsten Rasmussen.

Indkomne forslag.
Merete havde indsendt forslag vedr. en bedre tømning af skraldespande på havnen , og at Harpesdal blev underrettet derom.

Evt. medførte en livlig diskussion om flg. emner
Merete. Foreslog at foreningen foretog strandrensning fra Sælvig til Ringebjerg.
Jytte. Godt forslag, mente det skulle være samme dag , som det øvrige Samsø.
Bertha. Mårup Østerstrand havde strandrensning i Pinsen.
Nicolaj. Foreslog at forsamlingen mødtes to timer før generalforsamlingen.
Niels Christian. Gik ind for samme ide`.
Merete. Kunne tænke sig at forskønne Sælvig , i lighed med Kolby Kås.
Per. Man kunne starte med at få fjernet diverse anhængertræk fra parkeringspladsen.
Tage. Lav et tre timers påbud.
Knud. Man kan gøre meget selv , under private gåture
Lillian. Klagede over rotter, mindede om , at kommunen skulle underrettes.
PerUrban. Fortalte at kloakprojektet starter foråret 2009, med tilslutning til rensningsanlægget i Ballen. De enkelte parceller skal selv foretage seperat kloakering på grunden, kommunen reetablerer vejene, der skal ikke betales ekstra bidrag til kommunen, da man har betalt for tilslutning tidligere.
Lisbeth. Forespurgte til planer vedr. Cafe`ved havnen.
Merete. Bygger om og til, starter kiosk og cafe`køkken, når det er færdigt, i håb om at skabe miljø på havnen, hvilket medførte klapsalver fra forsamlingen.

Bertha afsluttede med en invitation til grilfesten i aften.

Knud afsluttede med tak til stemmetællere og god ro og orden , og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følgende.
Formand. Bertha Lund.
Kasserer. Gert Carlsen.
Sekretær. Lisbeth Sørensen.
Webmaster. Tommy Beck.
Best. Medlem. Ejvind Kristensen.
Suppleant. Niels Christian Larsen.

Referent af ovenstående . Ejvind Kristensen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grundejerforeningen
Lykkestrup Strand

Referat fra generalforsamlingen den 26. maj 2007

42 deltagere var mødt op i Johns garage.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisor + suppleant.
8. Valg til fællesudvalget.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

1. Jørgen Christensen blev valgt til dirigent.

2. Bertha Lund aflagde beretning, som blev godkendt.
Petanquebanernes fremtid blev drøftet. Det blev vedtaget at beholde dem og betale for, at de
bliver holdt rene. Dog opfordres grundejere/brugere til at give et nap med.

Beboerne i Tønnehuset ønskede et skilt med ”blind vej” sat op på deres vej, da uvedkommen færdsel
ofte forsager påkørsel af deres ”kasse” med strømkasse.

3. Bertha Lund uddelte og gennemgik regnskabet, hvor året overskud var 115,41 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Næste års kontingent er uændret på 350,- kr., hvoraf de 200,- kr. er vejbidrag.

5. Nyvalgt blev Grete Olsen. Bertha Lund og Tommy Beck blev genvalgt.

6. Ejvind Kristensen blev genvalgt.

7. Jørgen Christensen og Jane Jørgensen blev genvalgt.

8. Peter, Niels og Carsten blev valgt. Det er også dem, der bygger den nye badebro.

9. Der var indkommet 2 forslag vedr. nedlæggelse af bålpladsen. Dette emne var grundlag for
megen debat. Stemningen var dog tydelig for at beholde bålpladsen. Afgørelsen blev, at be-
styrelsen fik bemyndigelse til at træffe aftale med en person, der mod betaling brænder bå-
let af efter behov. Der henstilles på det kraftigste til alle grundejere om at respekterer,
at det kun er haveaffald, der må køres på bålet og kun i perioden fra 1/10 til Pinse.

10. Lisbeth Sørensen havde set rotter i Skovkrogen. Kommunens rottefænger vil blive kontak-
tet.

Knud Boesen havde stor ros til formanden for hendes måde at ordne tingene på.

Efter generalforsamlingen kl. 18.00 var vi mange, der mødte op til fællesspisning og hyggeligt
samvær med solnedgang og fællessange, hvor Birthe Christensen spillede til Samsøvalsen og
den med Jerseykoen!

Referent: Jytte Madsen

Tilbage til indhold